Nacházíte se zde: Úvod Regiony 01 Praha Cena Pražský knihovník Pravidla pro udělení ceny

Pravidla pro udělení ceny

Cenu „Pražská knihovnice/Pražský knihovník“ uděluje Pražská organizace SKIP 1x ročně na návrh členky/člena pražské organizace SKIP za významný knihovnický počin nebo soustavnou činnost v oboru, která je přínosem pro region Praha nebo celý obor. Cenu tvoří diplom/certifikát + věcná cena s pražským motivem/symbolem.

Písemný návrh musí obsahovat:

Jméno :
Příjmení :
Působiště/pracoviště :
Důvod navržení :
Profesní životopis :
Mimo profesní („něco lidského, zajímavé slabůstky, libůstky, vlastnosti apod.“) :
Kdo předkládá (jméno a příjmení, působiště/pracoviště) :
Další náležitosti :

Návrh předkládá členka/člen pražské organizace SKIP písemně předsedkyni/předsedovi výboru pražské organizace SKIP. Návrh schválí a o ceně rozhodne výbor pražské organizace SKIP na svém jednání v  nejbližším termínu, následujícím po datu předložení. O návrhu rozhodnou  členové výboru  hlasováním, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně/předsedy. Cena bude udělována 1x ročně jako zpravidla l cena s tím, že výbor  má právo  rozhodnout o výjimečném udělení  více než  jedné ceny. Cena bude vyhlášena  při příležitosti zasedání  výroční konference pražské organizace SKIP nebo na vánočním večírku SKIP.

Navržen může kdokoliv působící v oboru v pražském regionu, a to z knihoven všech typů nebo pracovišť vzdělávajících knihovníky a informační pracovníky (ÚISK, VOŠIS), bez ohledu na věk  (včetně studentek/studentů).  Knihovnické vzdělání navrhovaných ani členství ve SKIP není podmínkou.

Oceněná kolegyně/oceněný kolega by pak měla/měl o sobě říci (zformulovat a napsat) proč je knihovnicí/knihovníkem ? Takováto „vyznání profesi“ by byla zveřejněna v Bulletinu SKIP.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce