Knihovna roku

(Oborové doporučení k organizaci krajských kol soutěže Knihovna roku - podléhá drobným úpravám v jednotlivých letech)

Cíle:

Hlavním cílem je propojení krajských kol soutěže Knihovna roku s kolem celostátním – včetně zachování návaznosti na soutěž Vesnice roku.

Soutěžit zde mohou všechny obce vesnického charakteru, které mají zpracován vlastní program obnovy vesnice a nemají víc než 5.250 obyvatel.

1. Z vesnic přihlášených do soutěže Vesnice roku by měla být nominována v krajském kole 1 knihovna do ústředního kola soutěže Knihovna roku.

2. Člen krajské komise nominovaný za SKIP ve spolupráci s regionálním oddělením krajské knihovny posoudí, zda úroveň vítězné knihovny z krajského kola odpovídá požadavkům na „státní cenu“. Pokud tomu tak není, navrhne po dohodě s regionálním oddělením krajské knihovny na nominaci jinou knihovnu, která lépe odpovídá stanoveným parametrům.

3. Nominace za všechny kraje zasílá předseda SKIP nejpozději do 5. srpna na MK.

4. Náhradní knihovna – stejně jako knihovny přihlášené mimo soutěž Vesnice roku (je-li přihláška zaslána přímo MK ČR) musí být navštíveny „doplňující komisí“, která je složena z nejméně 3 hodnotitelů.

5. Doporučené složení komise: krajský komisař soutěže Knihovna roku,  zástupce oddělení regionálních služeb příslušné krajské knihovny a 1 člen nominovaný regionálním výborem SKIP. Tato komise vybere nejlepší knihovnu regionu a navrhne za příslušný kraj knihovnu do ústředního kola. (Komise má právo knihovnu nenavrhnout, ale to by zmenšilo šance na ocenění činnosti knihoven v daném kraji).

6. Tato návštěva a konečná nominace za příslušný kraj musí být uskutečněna nejpozději do 20. srpna.

7. Za každý kraj bude nominována do ústředního kola pouze jedna knihovna, a ta bude navštívena ústřední komisí. (Je nutno domluvit, kdo zaplatí komisi cestovní výlohy).

8. Z těchto vybraných knihoven získá ta nejlepší ocenění Knihovna roku (včetně finanční odměny), další dvě budou oceněny zvláštním uznáním ministra kultury. Další nominované knihovny získají „diplom SKIP“. Všechny knihovny, které postoupí do ústředního kola, se zúčastní slavnostního vyhlášení soutěže v Praze – u příležitosti Týdne knihoven.

9. Vítězná knihovna získává rovněž právo uspořádat v následujícím roce setkání knihovníků z knihoven v malých obcích – Co venkovské knihovny mohou a umějí.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce