Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP

Přehled připravovaných akcí SKIP - 2019

Bližší informace budou zveřejněny na stránce Seznam plánovaných akcí

Leden

 • Nekoktám, čtu!

Jde o soutěž žáků 4.-5. tříd ZŠ, již 5. ročník. V roce 2019 se dle předběžných přihlášek zúčastní 17 knihoven Karlovarského kraje, kde v průběhu měsíce ledna a února proběhnou místní kola. Vítěz místního kola v jednotlivých knihovnách postoupí do krajského kola. V Krajské knihovně Karlovy Vary se 15.3.2019 utkají nejlepší čtenáři z měst našeho kraje. Úkolem každého soutěžícího bude přečíst před porotou a diváky vybraný text z knihy. Čtyřčlenná porota následně výkon soutěžícího ohodnotí podle předem stanovených kritérií. Mezi základní kritéria patří plynulost projevu, správná výslovnost, intonace, hlasitost, neverbální projev. Důležitým prvkem hodnocení je také porozumění textu. Po přečtení ukázky soutěžící odpoví na 2 otázky, které mu položí porota.

Březen

 • Březen - měsíc čtenářů (1.-31.3.) – 10. ročník.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje desátý ročník celostátní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Díky zavedení nových služeb knihoven propojíme čtenáře, organizace a instituce   zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dáme o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!

 • Čtenář roku (1.-31.3.) – 9. ročník.

V roce 2019 bychom v knihovnách rádi pokračovali v oceňování našich nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny v rámci BMČ 2019 oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Čtenáře roku". Podle loňského průzkumu čtenářství se opět prokázalo, že ženy čtou daleko více než muži a my chceme muže ve čtenářství podpořit! V průběhu března 2019 budou vybráni čtenáři muži se zajímavým “čtenářským příběhem” nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2019.

 • Biblioweb (1.-31.3.) – 20. ročník.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) organizuje již dvacátý ročník (potřinácté pod záštitou Asociace krajů České republiky) BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Celkové pořadí ovlivní i kritérium, jímž se zjišťuje, zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele podle českých Pravidel přístupnosti a WCAG 2.0.

 • Noc s Andersenem (29.-30.3.) – 19. ročník.

Už podevatenácté vypukne v knihovnách, školách, klubech, domech dětí... Noc s Andersenem, a my přicházíme s předběžnou informací. Na webu Noci s Andersenem (www.nocsandersenem.cz) každým dnem narůstá počet registrovaných míst, jsou mezi nimi i účastníci ze Slovenska, Polska, Slovinska, a dalších zemí. Noc s Andersenem sdružuje děti malých obcí i velkých měst bez rozdílu národnosti, víry či handicapu, to vše s minimálními finančními náklady, s nadšením dětí i dospělých pořadatelů. Pro všechny účastníky vydáme pohlednici připomínající společné zážitky.

Duben

 • Knihovnická přehlídka OKnA (O KNihovnických Aktivitách) (10.-11.4.).

Soutěžní přehlídky OknA se mohou zúčastnit knihovny a jejich zástupci, kteří je prezentují, a to především pracovníci dětských oddělení. Přehlídka je dvoudenní a kromě samotné soutěžní části jsou připraveny pro diváky i soutěžící odborné semináře a dílny. Nechybí ani kulturní program, který připravuje knihovna, kde se přehlídka koná. Porota, která má pět členů, se skládá z vítěze z předchozího ročníku, předsedkyně KDK, pedagoga se zaměřením na pedagogickou výchovu a český jazyk, a garantů české a slovenské přehlídky. Přehlídky se kromě dětí a poroty zúčastňují také diváci z řad knihovníků, kteří pak tajným hlasováním zvolí Cenu diváků. Akce proběhne v Městské knihovně Český Těšín.

 • Světový den knihy a autorských práv (23.4.).

UNESCO vyhlásilo 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv a snaží se různými aktivitami podporovat čtení v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví autorů. Toto datum je pro světovou literaturu symbolické, v tento den ve stejném roce 1616 zemřeli Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Úspěch Světového dne knihy a autorských práv závisí především na podpoře všech zúčastněných stran – autorů, vydavatelů, učitelů, knihovníků, veřejných a soukromých institucích, humanitárních nevládních organizacích a hromadných sdělovacích prostředcích. V každé zemi by měly spolupracovat knihovny, školy, kluby mládeže, zájmová centra a další sdružení, která podporují rozvoj čtenářské gramotnosti.

 • Osobně sociální rozvoj pracovnic a pracovníků knihoven (23.-24.4.).

Profese knihovnic a knihovníků je specifická nejen náplní práce, ale především neustálým kontaktem se čtenářkami a čtenáři. Kromě běžné agendy jsou v knihovnách realizovány další doprovodné akce (např. Virtuální univerzity třetího věku, Akademie třetího věku, programy pro různé věkové skupiny), kdy pracovnice a pracovníci knihoven poskytují rozvoj uživatelům knihoven. Obdobně jako u jiných profesí pracujících s lidmi hrozí riziko syndromu vyhoření. Pro předcházení je nutné uvědomit si své typické projevy chování a jednání, rozvíjet vlastní osobnost. Pokud chce někdo rozvíjet druhé, měl by být sám dostatečně rozvinutý, aby byl schopen řešit případně nastalé konfliktní situace. Seminář poskytuje účastnicím a účastníkům možnost vlastního sebe rozvoje skrze koncepty transakční analýzy, dále pak ucelený souhrn konkrétních technik osobnostně sociálního rozvoje, které mohou využít ve vlastní praxi při realizaci rozvojových programů pro uživatele knihoven. Akce se uskuteční v Městské knihovně Chrudim.

 • 100. výročí prvního knihovního zákona Hrátky s pamětí, česko-slovenský seminář pro knihovníky-trenéry paměti 2019 (29.-30.4.).

Obsahem projektu je česko-slovenské setkání pracovníků knihoven, kteří připravují aktivizační programy (AP) zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny. AP mají základ ve zpracovávání dat, informací ze všech oblastí lidského života. Informační potenciál knihoven obou republik poskytuje tedy ideální prostor pro tyto aktivity. Pro držitele certifikátů trenéra paměti I. – III. stupně z řad pracovníků knihoven je seminář zároveň formou kontinuálního vzdělávání v rámci akreditovaného vzdělávacího systému České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a účast na něm je ohodnocena na základě vnitřního kreditního systému. Akce proběhne v Městské knihovně Třinec.

Květen

 • Seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro knihovníky

Cílem projektu je uspořádání navazujícího kurzu RWCT v rámci systematického vzdělávání knihovníků pro děti a mládež. Pokračování v metodách RWCT s lektorkou Kateřinou Šafránkovou. Ukázkové lekce a práce s knihou. Sdílení vlastních programů pro školy. Názorné ukázky, hodnocení, zpětná vazba, rozbor lekcí. Práce s beletrií i naučným textem. Akce proběhne v Městské knihovně Třinec.

 • Frankofonní literatura v českém překladu

Projekt Frankofonního klubu SKIP bude v roce 2019 navazovat na sérii 3 přednášek pořádaných v roce 2018, jejichž smyslem bylo a je prohloubit znalosti o frankofonní literatuře, tj. francouzské, belgické, švýcarské a quebecké. Klub by ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze, Národní knihovnou a sítí Francouzských aliancí v ČR zajistil 2 přednášky, jednu na téma detektivní román a thriller, druhá by pak představila nové autory posledních 20 let s důrazem na překlady do češtiny. Místo konání předpokládáme v Praze a Brně, aby byla pro všechny zájemce zajištěna co nejlepší dostupnost. Přednášky povedou odborníci z řad překladatelů a vyučujících z akademického prostředí. Celá dotace uhradí část honorářů přednášejících, ze spoluúčasti bude uhrazena zbývající část honorářů, organizační zajištění přednášek a jejich propagace. Spoluúčast na přednáškách bude zajištěna účastnickými poplatky, po zkušenostech předpokládáme účast na jedné přednášce zhruba 25 knihovníků, tj, celkem 50 osob. Akce proběhne ve Francouzském institutu v Praze.

 • Konference Elektronické služby knihoven V. (14.-15.5.).

Účastníci dvoudenní konference budou seznámeni s novinkami v elektronických službách a zdrojích knihoven. Informace a poznatky získané na konferenci by měli absolventi využít pro soustavné zkvalitňování informačních služeb veřejných knihoven. Náplní konference budou přednášky odborníků z oblasti informačních technologií a knihovnictví v České republice. Účastníci semináře by se měli dozvědět např. o nových možnostech online katalogů a návazných služeb z neknihovního prostředí, o možnostech propagace knihoven a jejich služeb v online prostředí, o digitálních knihovnách, elektronických a audioknihách, o trendech webových prezentací apod. Akce proběhne v Krajské knihovně Františka Bartoše Zlín.

 • Literární Šumava (23.-25.5.).

Literární Šumava je každoroční odbornou akcí knihovníků Jihočeského a Plzeňského kraje. Již 23. setkání v roce 2019 bude organizovat regionální výbor SKIP Plzeňského kraje pod názvem „Okolím Srní“. Setkání bude obsahovat odborné přednášky k osobnosti spisovatele Karla Klostermanna a jeho působení v Srní, zaměříme se na faunu a flóru v okolí Srní, na fenomén Šumavy v literatuře, na udržování tělesné kondice pomocí nordic walkingu, prostor dostane povídání o Šumavě spojené s prezentací fotografií ze šumavské krajiny. Lektory budou pracovníci kulturních institucí a osobnosti přímo svázané s tímto regionem. V rámci setkání se uskuteční také vycházky a poznávací okruh doplněný návštěvou přírodní rezervace, geologické expozice a míst spojených s literárním působením K. Klostermanna. Akce proběhne v Srní.

 • Jaroměřice nad Rokytnou – centrum italské opery na Moravě v první polovině 18. století (24.-25.5.).

Pedagogové a doktorandi Ústavu hudební vědy FF MU, prof. Jana Perutková, Ph.D., Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., Mgr. Michaela Ratolístková aj., představí knihovníkům a odborné veřejnosti výsledky svého dlouhodobého bádání zaměřeného na výzkum dějin hudebního provozu zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. V období mezi lety 1720–1750 byly Jaroměřice jedním z nejdůležitějších hudebních center Moravy. Majitel jaroměřického panství, hrabě Jan Adam z Questenbergu (1678–1752), nechával v zámeckém divadle provozovat dobové italské opery, a to vlastním hudebním a pěveckým ansámblem složeným výhradně z tamních poddaných… Akce proběhne v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

 • Hry bez hranic aneb knihovnice dětem (25.5.).

Tento projekt je v rámci regionálního působení Klubka naším nejvýraznějším projektem. Koná se od roku 2007 za finanční podpory Ministerstva kultury a regionálního SKIP. Každý ročník se koná v jiném městě či obci Karlovarského kraje. Každá knihovna, která se účastní, sestaví z řad dětských čtenářů čtyřčlenné soutěžní družstvo. Přihlášené knihovny své týmy předem připravují. Společně s dětmi tvoří tématicky laděné kostýmy, bojový pokřik, erby a čtou literaturu k tématu. Téma jednotlivých ročníků je vždy přizpůsobeno místu konání s ohledem na regionální významnost daného města či obce. Skladba soutěžních úkolů je rozličná - od informačních dovedností, přes zeměpisné a dějepisné znalosti o regionu po sportovní a výtvarné dovednosti. V roce 2019 se bude konat 13. ročník v Horním Slavkově. Tématem bude hornictví.

 • Celostátní setkání knihovnických seniorů (28.-30.5.).

Cílem projektu je umožnit setkání bývalých pracovníků knihoven z celé České republiky, bývalých spolupracovníků, kteří utvářeli české knihovnictví, seznámit je s nynějším stavem a aktivitami knihoven i s rozvojem a zajímavostmi konkrétního regionu, a tím přispět k jejich aktivnímu životu. Akce má za cíl také napomáhat ke zviditelnění knihoven u zástupců městské správy i občanů města. 28.5. 14.00 – 15.00 sraz v KJD Příbrami, uvítání, představení programu, exkurze po knihovně (nový výtah!!! ), 17.30 odjezd do Milína do penzionu, zde večerní program. 29.5.  po snídani odjezd do Rožmitálu p. Třemš. – zrekonstruovaná knihovna s infocentrem, Brdský památník, oběd, prohlídka kostela ve Starém Rožmitále (varhany, na které hrál J.J.Ryba, výklad, ukázka hry), večer Knihovna Dr. E.Bořického Milín – zde i večerní raut a program 30.5. po snídani odjezd do Příbrami– Svatá Hora (exkurze, oběd v refektáři Sv. Hory, ukončení a rozloučení). Akce proběhne v Městské knihovně Příbram.

Červen

 • Konference Architektura knihoven 2019 (14.6.).

Akce se uskuteční dne 14. 6. 2019 v Obecním domě v Praze. Knihovníci mají možnost každý rok se SKIPem rozjet se do světa a navštívit nové, moderní knihovny, touží také v takových pracovat. I když se už knihovníci naučili spoustu nových věcí, neumí jednat, či vyjednávat s architekty a staviteli, přestože se již na mnoha místech začalo opět hovořit o výstavbě moderních knihoven. Je jasné, že při zadávání nových projektů by měl být knihovník schopen formulovat požadavky na optimální provoz budov a k tomu potřeboval řadu rad i zkušeností...

Červenec

 • Malé podzimní setkání Milevsko 2019 (6.7.).

Pravidelné setkání jihočeských knihovníků, tentokrát v Městské knihovně v Milevsku. Knihovna má nově otevřený BOOKROOM, ve kterém pořádá mnoho kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost. V Milevsku se seznámíme také s historií a především navštívíme klášter s muzeem, který s knihovnou spolupracuje. Součástí budou i přednášky o literatuře a historii regionu.

Srpen

 • Těžká sláva Egona Hostovského.

Po úspěšných konferencích Proč nám chybí Josef Čapek, Čapkové a jejich ženy a Nejlepší   Peroutka českých dějin se Příbramské klubko rozhodlo uspořádat  další a to na téma Egon Hostovský. Akce bude opět dvoudenní a z části bude probíhat v Městské knihovně Dobříš, z části v Památníku Karla Čapka ve Strži. Program by zahrnoval přednášku odborného lektora (jméno bude upřesněno),  přednášku Miloně Čepelky a Olgy Hostovské a o jeho díle by pohovořily knihovnice dobříšské knihovny. Součástí konference bude komentovaná prohlídka města Dobříš a večerní návštěva dobříšského zámku.

Září

 • Za příběhem tištěné knihy.

Do čtyř knihoven Zlínského kraje pozveme děti ze širokého okolí, abychom jim při tvůrčím pořadu prostřednictvím studia Bez kliky představili tiskařský lis a tiskařské techniky, které se užívaly při počátcích knihtisku. Celkem proběhne 12 tvůrčích dílen (vždy 3 v jedné knihovně a v jednom dnu), na něž budou pozvány i děti z knihoven v okolí. Chceme, aby i děti z menších obcí měly možnost zúčastnit se pořadu, na který by menší knihovny neměly možnost ze svého rozpočtu dosáhnout. Dílny proběhnou výhradně pro děti z knihoven aktivně zapojených v Klubu dětských knihoven SKIP ČR.

 • Exkurze po knihovnách města Plzně.

Knihovnice - členky Příbramského klubka projevily zájem navštívit knihovny v krajském městě v Plzni. Plzeňskými kolegy nám byla doporučena hlavní knihovna a pobočka Na Borech. Při zpáteční cestě plánujeme zastávku v Plasích a prohlídku tamní knihovny a kláštera. Pro dopravu zajistíme minibus pro 30 osob.

 • Psychologické aspekty stárnutí a mezigenerační aktivity.

Cílem projektu je seznámit knihovnickou veřejnost s procesem stárnutí a potřebami seniorské populace s přihlédnutím k potřebám a nárokům knihovnické praxe. Bude to další forma vzdělávání odborné veřejnosti tak, je to požadují přijaté standardy. Zároveň pozveme knihovnice, aby nás seznámily s dobrou praxí mezigeneračních aktivit ve vybraných knihovnách, které v tomto směru dosahují kvalitní výsledky. Uskuteční se knihovnická konference, na které nejprve bude teoretický příspěvek o problematice stárnutí v návaznosti na knihovnickou praxi  a diskuse účastníků. Následovat budou ukázky z mezigeneračních aktivit knihoven. Akce proběhne v Městské knihovně T.G.M Šumperk.

 • Co venkovské knihovny umějí a mohou XV (12.-14.9.).

Ústřední téma odborného programu je "Knihovny komunitní...". Součástí akce bude poznávání kulturních a přírodních krás Jihomoravského kraje a ochutnávka krajových specialit. Účastníci navštíví několik knihoven (MěK Boskovice, Knihovna městysu Křtiny, OK Habrůvka, MK Veselice. Svou činnost představí Knihovna roku 2018 - Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice. Průběžně bude probíhat vzájemná neformální výměna zkušeností.

 • Knihy a zdravotní gramotnost (26.9.).

Záměrem semináře pro veřejné knihovny je přiblížit tématiku zdravotní gramotnosti (ZG)z pohledu možné spolupráce k podpoře ZG široké občanské veřejnosti. NLK buduje nový webový portál MedLike, jehož cílem je soustředit odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemoci pro laiky. Knihovníci mohou podpořit rozvoj schopností občanů účinněji se podílet na svém zdraví upozorněním a propagací přístupu k důvěryhodným informacím o zdraví a nemoci. Přednášky semináře přiblíží národní program "Zdraví 2020" v souvislostech se zpřístupňováním kvalitních zdrojů o zdraví a nemoci, seznámí s možností využívání  portálu MedLike a umožní vyzkoušet testování kvality vyhledaných zdrojů. Akce proběhne v Národní lékařské knihovně Praha.

Říjen

 • Dobrovolnictví v knihovnách (3.10.)

Projekt se uskuteční 3.10.2019 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Bude obsahovat informace o dobrovolnictví vyplývající ze současné legislativy. Poskytne teorii a praktické zkušenosti s dobrovolníky. Lektoři budou z řad odborníků na tuto oblast i knihovníků - příklady dobré praxe. Projekt se uskuteční v rámci Zaměstnavatelské sekce SKIP.

 • Týden knihoven (30.9.-6.10.) – 23. ročník.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 23. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, ovšem letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající. Téma bude regionální historie.

 • Knihovna roku a cena Městská knihovna roku 2019.

CENA KNIHOVNA ROKU 2019 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil pro rok 2019 podesáté soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2019. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Listopad

 • Knihovny a uživatelé se zdravotním postižením (6.-7.11.).

Veřejné knihovny jsou místem četby, setkávání, inspirace, kultury, vzdělávání, ale také informační „křižovatkou“ (v mnoha ohledech), platformou pro propojování a zapojování jedinců i skupin z rozmanitých sociálních vrstev a v neposlední řadě také poskytovatelem technického zázemí. Veškerý tento výčet podtrhává důležitost a otevřenost tohoto místa pro uživatele s nejrůznějšími specifickými potřebami. Patří mezi ně i lidé se zdravotním (mentálním či fyzickým) postižením. Existují různé způsoby, jak s těmito uživateli přicházíme v knihovnách do kontaktu: přicházejí jednotlivě či organizovaně (stacionáře) ať do výpůjčních služeb, tak na vzdělávací akce, na internet nebo k poslechovým místům. V každém místě, kde je knihovna, jsou i zdravotně postižní obyvatelé a tedy i její stávající či potenciální specifičtí uživatelé. Akce proběhne v Masarykově veřejné knihovně Vsetín.

 • Lokálka – Knihovny a lokální historie (12.-13.11.).

Jednou z důležitých součástí činnosti knihoven je podpora regionálních témat v lokalitě, a to zejména v souvislosti s tím, jak rychle se vytrácí nedávná historie, protože se o ní málo mluví, málo se předávají rodinné vzpomínky na historické události, příběhy, prožité situace. Každý region má množství významných osobností, vzdělanců, ale i mnoho dalších „obyčejných“ lidí, kteří se podíleli či podílejí na rozvoji kultury a paměti v daném regionu a nebo jsou nositeli příběhů, které by měly být zachovány i pro budoucí generace. Funguje zde mnoho spolků, organizací a dobrovolníků, kteří se skvěle nabízejí jako partneři. Jedním z úkolů knihovny je zvyšovat regionální povědomí a přinášet informace do škol, ale i široké veřejnosti. Většina knihoven se této oblasti věnuje, ale ne zcela systematicky. Přitom existuje mnoho způsobu, jak téma lokální historie atraktivně uchopit, třeba formou výstav, questingu, digitalizací či dalšími prostředky. Pro tuto činnost je velmi důležité vzájemné sdílení a přenos dobré praxe. Existují také zajímavé nástroje pro sdílení a virtuální propojení. Akce proběhne v Knihovně města Hradce Králové.

 • Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství - VIII.

Seminář Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na rozvoj čtenářství VIII. „Není hrdina jako hrdina…“ navazuje na předchozí semináře konané v letech 2012 - 2018. Literatura pro děti a mládež ráda pracuje s tématem tzv. „nehrdinského hrdiny“ – ať už chlapce nebo dívky, který se hrdinou stává víceméně proti své vůli, často ani sám neví jak. Co obnáší být hrdinou a co to vlastně znamená? Vždyť termín „hrdina/hrdinka románu“ se obecně používá pro hlavní literární postavu – to ho však automaticky nepředurčuje, aby se jím stal. Anebo snad ano? Pro někoho jiného? Podoby hrdinství mohou být různě dané věkem, prostředím, událostmi … Nemusí jít vždy jen o záchranu světa, civilizace nebo vesmíru vůbec.  I všední den může mít své hrdiny. A když už nějakého hrdinu máme, musí být vždycky kladný? Osloveni budou přednášející z Ostravské univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, zabývající se daným tématem, a Mgr. Pavlína Lišovská (Knihovna Jiřího Mahena v Brně). Akce proběhne v Městské knihovně Přerov.

 • Knihovníci sobě.

Prakticky zaměřený celodenní seminář určený speciálně pro knihovníky pracující s dětmi a mládeží. Je v našem kraji výjimečný tím, že je pro tuto skupinu jediný, především, co se komplexnosti týká. Každý ročník je zaměřen na jedno téma. V roce 2019 je plánováno téma: Čtenářské dílny v teorii i praxi - od předčtenářů po maturanty. K tématu jsou připraveny odborné přednášky a v odpolední části praktické workshopy. Prezentována je práce jak regionálních knihovníků, tak pozvaných hostů. V průběhu semináře se zamyslíme nad tím, jakými konkrétními aktivitami realizovat rozvoj čtenářských dovedností u dětí od předškolního věku po maturanty. Budeme diskutovat o tom, jak zavést a v průběhu roku vést dílny čtení pro dané věkové skupiny. Zaměříme se na možnosti i úskalí spolupráce se školami, výběr vhodné literatury a metod, které mohou pomoci dětem i studentům rozvíjet čtenářské dovednosti. Na konkrétních modelových lekcích si vyzkoušíme, které strategie vedou k vlastnímu porozumění textu. Akce proběhne v Krajské knihovně Karlovy Vary.

 • Chceme dětem číst XI.

V projektu v roce 2019, kdy CDČ slaví výročí své 10leté existence, bychom se opět rádi zaměřili také na nepřímou podporu dětského čtenářství v podobě vzdělávání knihovníků, studentů humanitních vysokých škol a pedagogů. Prvním ze seminářů bude Problematika handicapů v knihovnách (22. – 23. května 2019), v němž se zaměříme na všemožné bariéry a jejich překonávání v knihovnách, možnosti, jak s tímto tématem pracovat na programech pro děti, a podoby problematiky v knihách pro děti a mládež. Druhým seminářem budou Knižní příběhy a výtvarné tvoření (19. června 2019), v němž si účastníci budou moci vyzkoušet různé techniky a metody, jak lze výtvarně ztvárnit knižní příběhy a kreativně s nimi pracovat. Třetím, již klasickým seminářem bude Chceme dětem číst 11 aneb Kouzlo skryté ve verších (16. a 17. října 2019), kde se tentokrát budeme zabývat světem poezie, možného uchopení práce s básnickými texty a současnou knižní produkcí v této oblasti. Poslední, čtvrtý seminář bude speciálním přídavkem k výročí CDČ a bude se tematicky jednat o (Školní) čtenářské kluby – radost ze čtení (13. listopadu 2019), kde se účastníci budou moct vzdělat v oblasti zakládání čtenářských klubů, vyzkouší si řadu metod práce s knihou a osvojí si zajímavé techniky práce s dětskými čtenáři. Z tohoto akreditovaného školení získají certifikát. Akce proběhne v Knihovně Jiřího Mahena Brno.

 • Den pro dětskou knihu (30.11.) – 13. ročník.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již 13. ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu. Termín je stanoven na 30. listopadu 2019. sobotu před nedělí adventní. Právě v tento čas je vhodné propagovat dětskou knihu. Kdy jindy, než v předvánoční náladě, je vhodné myslet na knihu jako dárek apod. Tento den je vhodný k mnoha akcím zaměřeným především na knihy pro děti, ale také na četbu a na knihovnu. Doporučujeme především výstavy knih a jejich prodej (dohoda s knihkupci a antikváři) - v této akci jde totiž opravdu primárně o KNIHU.

Akce dokumentů