Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Březen - měsíc čtenářů Březen - měsíc čtenářů 2017

Březen - měsíc čtenářů 2017

K akci BMČ se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka! Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2017 již osmý ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti.

Plakat_SKIP_2017.jpgHlavní aktivity BMČ 2017

Přehled přihlášených knihoven (.xls)

ČTENÁŘ ROKU 2017 – hledáme nejlepší čtenářskou BABIČKU

Základním kritériem  pro výběr Čtenáře roku je počet výpůjček konkrétního čtenáře/uživatele za uplynulý rok, jak  byl vykázán ve výpůjčním systému. Doporučujeme, aby si každá přihlášená knihovna vedle tohoto základního kritéria zvolila podle své potřeby ještě další hlediska pro výběr své čtenářské babičky roku!

Knihovna, která vybere svoji nejlepší čtenářskou babičku, jí předá v období od 1. do 15. 3. 2017 slavnostním způsobem ocenění Čtenáře roku, tj. uspořádá samostatnou akci nebo využije dostatečně prestižní příležitosti, například za přítomnosti starosty, členů zastupitelstva, dalších významných představitelů obce apod. Nezapomeňte aktivně prezentovat informace o akci v místních i regionálních médiích. Slavnostní předání je prospěšné medializovat v místních i regionálních médiích a využít i k propagaci knihovny. Samozřejmou podmínkou by mělo být, aby vybraná čtenářská babička s oceněním a event. veřejnou prezentací také souhlasila. V druhé polovině března budou ve spolupráci s krajskými knihovnami a regiony SKIP vyhlášeny krajské vítězky. Z krajských finalistek vybereme celostátní vítězku a té bude předáno ocenění dne 4. 4. 2017 v rámci vyhlášení cen Magnesia Litera v Národním divadle v Praze.

BABIČKA je fenomén české literatury a v roce 2017 budou české knihovny oceňovat právě své nejlepší čtenářské babičky. Podle Boženy Němcové je BABIČKA moudrá, laskavá, starostlivá žena, která nám nejen pomáhá vychovávat děti, ale stává se i rádkyní širokém uokolí. V českých knihovnách známe ale také BABIČKU DRSŇAČKU Davida Walliamse, která ráda hraje scrabble, je mezinárodní lupičkou šperků a má v plánu ukrást dokonce korunovační klenoty! Lowe Shirley popsala ve své knize BABIČKU 21. STOLETÍ jako ženu na vrcholu své kariéry, která žije bohatým společenským životem, sportuje, cestuje a věnuje se svým koníčkům. V knize BABIČKA MÁ VŽDYCKY PRAVDU, ALE POSLOUCHÁ JI NĚKDO? se moderní babičky mohou seznámit s humornými radami, jak vychovávat svá vnoučata.

Podle básníka Vratislava Křiváka jeho BABIČKA NOSILA VE SLIPECH ROZKVETLÝ TRNKOVÝ SAD :) Ovšem BABIČKA PEPIČKA Ivany Měkotové je klasická pohádková stařenka, která žije v lese a přátelí se s želvou Žakelínou, kocourem Umem a panem Datlem. Annelies Schwarz napsala knihu BABIČKA ŽIJE V AFRICE o příběhu dvou chlapců, z nichž jeden má babičku v Ghaně, tu oba navštíví a seznamují se díky ní s naprosto odlišnou kulturou. Iva Procházková napsala humornou knihu ELIÁŠ A BABIČKA Z VAJÍČKA, v níž chlapec najde v parku vajíčko, ze kterého se vyklube malá babička, která přiměje jeho rodiče, aby si na Eliáše našli více času…

V databázích Národní knihovny ČR naleznete několik stovek knih, které mají v názvu BABIČKU a každá je nějakým způsobem zajímavá. I v českých knihovnách máme mezi našimi čtenářkami babičky, které čtou dětem, vzdělávají se v univerzitách 3. věku, hrají počítačové hry, trénují svoji paměť nebo pracují jako dobrovolnice. Tak svým BABIČKÁM v letošním BŘEZNU – MĚSÍCI ČTENÁŘŮ poděkujte!/vzdejte hold!

Babička

Inspiromat pro knihovny k NEJLEPŠÍ BABIČCE:

  • BABIČKA 100x jinak – babička politička, právnička, sportovkyně, umělkyně, knihovnice
  • 3D BABIČKA – hodinová babička, půjčovna babiček
  • Recept na nejlepší BABIČKU – vnoučata představují svoji babičku různými způsoby
  • BABIČKA bavička J
  • Moje BABČA – s BABČOU mne baví svět
  • BABISTAR – soutěž o nejhezčí BABIČKU
  • Za vším hledej BABIČKU – orální historie rodiny, města a obce
  • BABIČKY píší wikipedii

Fotografická soutěž ATLAS BABIČEK

Podmínky fotosoutěže:

Do soutěže budou přijaty pouze fotografie ze zaregistrovaných knihoven!

Zúčastnit se může každá knihovna, která se zaregistruje prostřednictvím elektronického formuláře na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/fotosoutez-atlas-babicek a zašle prostřednictvím emailu na adresu roman.giebisch@nkp.cz fotografii/e babičky čtenářky. Zaslat musí:

1. Jednotlivé fotografie nebo soubor maximálně 3 fotografií (barevné i černobílé) ve formátu JPG velikost 640 x 480 px, poslat prostřednictvím služby http://www.uschovna.cz/ na adresu roman.giebisch@nkp.cz

2. Popisky (názvy) jednotlivých fotografií + údaj, o kterou babičku čtenářku - jméno a příjmení autora fotografie (pokud s tím bude souhlasit)

Všechny snímky budou vystaveny na facebooku SKIP ČR a fanoušci je mohou lajkovat v průběhu akce „BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2017". Všechny přihlášené fotografie budou uloženy do galerie soutěže, kde budou jejich zmenšeniny veřejně dostupné. Vítězné fotografie babiček budou medializovány a budou prezentovány v rámci aktivit SKIP ČR.

Vítězka, která získá nejvíce lajků, bude pozvána na dvoudenní poznávací a kulturní víkend v Praze. Bude vyhlášena počátkem dubna!

Obecná ustanovení:

1. Tyto podmínky fotosoutěže (dále jen „Podmínky“) stanoví závazná práva a povinnosti účastníků fotosoutěže pořádané Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (dále jen „Pořadatel“). Přihlášením fotografie/í do fotosoutěže SKIP v souladu s těmito Podmínkami vyjadřuje účastník (jak je definován níže) svůj souhlas s Podmínkami v aktuálním znění.

2. Fotosoutěž bude zahájena 1. března a potrvá do 31. března 2017. Fotografie mohou účastníci zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu roman.giebisch@nkp.cz v souladu s těmito Podmínkami kdykoli v tomto období. Pořadatel si vyhrazuje právo prodloužit dobu konání fotosoutěže podle vlastního uvážení i bez předchozího oznámení. Vyhlášení proběhne počátkem dubna.

Pravidla účasti ve fotosoutěži

3. Fotosoutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let; mladší fyzické osoby se mohou účastnit fotosoutěže a přijímat případné výhry pouze se souhlasem svého zákonného zástupce (dále jen „účastník“). Podmínkou účasti ve fotosoutěži je dodržování těchto Podmínek a řádná registrace knihovny na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/fotosoutez-atlas-babicek ; neposkytnutí údajů pro řádnou registraci může být důvodem pro nepřipuštění do fotosoutěže. Fotografie zaslané jinak, než prostřednictvím http://www.uschovna.cz/ e-mailu na adresu roman.giebisch@nkp.cz, nebudou do fotosoutěže přijaty.

4. Do fotosoutěže nesmí být zaslány a ze strany Pořadatele nebudou přijaty žádné fotografie s protiprávním, pohoršujícím, diskriminujícím, ponižujícím, zesměšňujícím či jinak závadným obsahem (dále jen „nevhodné fotografie“). Nevhodné fotografie budou ze strany Pořadatele bez náhrady odstraněny a příslušnému účastníkovi, který takové nevhodné fotografie do fotosoutěže zašle, bude trvale znemožněna účast ve fotosoutěži, a to i ve vztahu k fotografiím již zaslaným do fotosoutěže, které nejsou nevhodnými fotografiemi.

Autorská práva

5. Zasláním fotografie do fotosoutěže vyjadřuje účastník vůči Pořadateli tu skutečnost, že je oprávněn s fotografií nakládat, zejména že je autorem fotografie nebo má od autora výslovný a prokazatelný souhlas k jejímu zveřejnění či zařazení do této fotosoutěže. Zasláním fotografie do fotosoutěže uděluje účastník Pořadateli právo k použití fotografie v rámci fotosoutěže. Toto oprávnění se poskytuje jako bezúplatné, výhradní, teritoriálně a časově neomezené. Pořadatel není povinen toto oprávnění využít.

Ochrana práv třetích osob

6. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do fotosoutěže dává účastník vůči Pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

Odpovědnost Pořadatele

7. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany Pořadatele v dobré víře v souladu s těmito Podmínkami. Odpovědnost Pořadatele za výsledky hodnocení fotografií je omezena těmito Podmínkami. Pořadatel není vázán při hodnocení výsledků fotosoutěže žádným názorem, podnětem či připomínkou ze strany účastníků či třetích osob ani není povinen své rozhodnutí jakkoli vysvětlovat.

Vyhodnocení soutěže

8. Porota Pořadatele zvolí na základě nezávislého a nezaujatého hodnocení jednotlivých fotografií splňujících podmínky zařazení do fotosoutěže vítěznou fotografii a jako vítěze účastníka, který tuto fotografii do fotosoutěže zaslal. Rozhodnutí Pořadatele, zejména prostřednictvím poroty vyhodnocující fotosoutěž, jsou konečná a účastník nemá právní nárok na žádný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí. Pořadatel, zejména porota vyhodnocující fotosoutěž, není povinen poskytovat vysvětlení svých rozhodnutí či postupů či o těchto rozhodnutích a postupech s účastníkem jakkoli komunikovat.

Závěrečná ustanovení

9. Pořadatel neodpovídá za události mimo svou kontrolu a za události, které nemohl při vynaložení odborné péče předvídat, zejména události mimo kontrolu Pořadatele. Bude nakládat s poskytnutými osobními údaji účastníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Předáním osobních údajů pro potřeby fotosoutěže souhlasí účastník s tím, že Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení účastníků ve fotosoutěži. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníkem. Proti rozhodnutí Pořadatele o vyloučení účastníka z fotosoutěže není přípustný opravný prostředek. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Podmínky, a to k datu oznámení takové změny. V takovém případě nové znění Podmínek nahrazuje stávající znění, a to k datu účinnosti nového znění. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit fotosoutěž na základě oznámení.

10. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 31. ledna 2017.

Biblioweb 2017

biblioweb.gif

Osmnáctý ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihoven. Ve své kategorii mohou soutěžit všechny typy knihoven Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Soutěž je podporována Asociací krajů ČR.

Noc s Andersenem 2017

VNsA2017_plakat.jpgyvrcholením letošního BŘEZNA bude již sedmnáctá Noc s Andersenem, která letos připadla na 31. března. Více informací na www.nocsandersenem.cz .

Vážení a milí přátelé pohádkové noci,
jistě jste zaregistrovali, že partnerem v příštím pohádkovém nocování budou hrdinové Čtyřlístku. A protože vzniká speciální, úžasné, jedinečné číslo tohoto populárního časopisu, dovolujeme si vás upozornit na lákavou nabídku. Máte možnost objednat už nyní v předstihu pro všechny vaše děti číslo k NsA, jeden výtisk je za 30,- Kč. V tomto čísle bude také vyhlášena výtvarná soutěž, podrobnosti najdete právě zde. Protože nakladatelství musí stanovit výši nákladu, prosíme, v případě vašeho zájmu, objednejte co nejdříve, jak píší ze Čtyřlístku :

Časopis vychází 17.2. a do tisku jde 1.2.2017. Knihovny a další subjekty mohou hlásit objednávky do pátku 27.1.2017.

Objednávací formulář: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/objednavka-specialniho-cisla-casopisu-ctyrlistek-2013-noc-v-knihovne

Akce dokumentů