Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Programové prohlášení 9. valné hromady SKIP 2016

Programové prohlášení 9. valné hromady SKIP 2016

Dokument ke stažení (.docx)

V příštím období se aktivity Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR soustředí zejména na odbornou podporu členů a rozvoj spolkových aktivit ve vazbě na realizaci Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2016 – 2020. Rozvíjeny budou programy vytvářející přitažlivé spolkové prostředí pro stávající i nové členy a tvořící sebevědomý moderní a respektovaný spolek.

ROZVOJ

1. Optimalizovat řízení SKIP

 • Průběžně usilovat o rozšiřování členské základny, motivovat individuální členy k aktivnímu zapojení do spolkových aktivit a aktivizovat knihovny a další relevantní subjekty ke spolupráci se SKIP.
 • Zvyšovat míru profesionalizace sekretariátu SKIP a optimalizovat hospodaření a řízení spolku, hledat další zdroje financování činností SKIP, především v soukromé sféře.
 • Podporovat spolupráci mezi individuálními a institucionálními členy SKIP v regionech a odborných sekcích.
 • Prezentaci SKIP přizpůsobit více konkrétním cílovým skupinám a využívat všech možností k posilování prestiže spolku v celospolečenském kontextu.
 • Budovat jasnější image a integrovanou marketingovou komunikaci spolku pro veřejnost a média.
 • Průběžně vyhodnocovat efektivitu realizovaných aktivit.

2. Prosazovat právo občanů na rovný a neomezený přístup k informacím

 • Trvale prosazovat princip rovného přístupu a bezplatnosti veřejných knihovnických a informačních služeb.
 • Soustředit se na podporu rozvoje obecních knihoven jako komunitních, kulturních a vzdělávacích center, podporovat informovanost knihoven o Centrálním portálu českých knihoven a jejich postupné začleňování do portálu.
 • Usilovat o prosazení takových ustanovení v autorském zákonu, které umožní služby knihoven v digitálním prostředí tak, aby nedocházelo k omezování přístupu k informacím v digitální podobě.
 • Podílet se na zpracování metodik pro práci se specifickými cílovými skupinami, které využívají služby knihoven (osoby se specifickými potřebami, sociálně vyloučené skupiny obyvatel atd.).
 • Propagovat využívání standardu veřejných knihovnických a informačních služeb mezi knihovnami a jejich provozovateli.

3. Podporovat a propagovat četbu, rozvoj funkční a informační gramotnosti a celoživotní vzdělávání

 • Podporovat spolupráci knihoven s institucemi, projekty a aktivitami zaměřenými na podporu čtenářské gramotnosti, zvyšovat prestiž čtenářství.
 • Podporovat aktivity rozvíjející čtenářství dětí a mládeže, ve spolupráci s MŠMT ČR vytvářet programy podpory čtenářství (školy, knihovny,…)
 • Podporovat periodické výzkumy čtenářství a vztahu ke knihovnám u dospělé i dětské populace.
 • Zvyšovat profesionalitu spolkových aktivit a zkvalitňovat kampaně zaměřené na širokou veřejnost a média.
 • Zaměřovat se více na zvyšování informační gramotnosti a občanské vzdělávání dospělých.

4. Organizovat mediální akce k propagaci služeb knihoven

 • Cílevědomě prosazovat problematiku knihoven a čtenářství do hromadných sdělovacích prostředků, zejména do celostátních televizních vysílání.
 • Motivovat a iniciovat knihovny k aktivní práci s veřejností a sdělovacími prostředky.
 • Průběžně vyhodnocovat efektivnost stávajících celostátních akcí k propagaci četby a knihoven, hledat nové formy práce i partnery při propagaci činnosti a služeb knihoven.
 • Zvyšovat kompetence knihoven a jejich pracovníků pro prezentaci a komunikaci s médii
 • Rozvíjet obsah a formu Bulletinu SKIP, hodnotit efektivnost vydávání jeho tiskové verze.
 • Podporovat spolupráci a navazování kontaktů mezi poskytovateli informací na místní, regionální, národní a evropské úrovni včetně výměny informací a osvědčených postupů.

5. Podporovat snahy knihoven o výstavbu nových budov nebo rekonstrukce

 • Spolupracovat na analýze prostorového zajištění knihoven provozovaných obcemi.
 • Motivovat knihovny a jejich provozovatele ke zlepšení prostředí pro uživatele, využít k tomu ocenění „Knihovna roku“ a další aktivity.
 • Aktualizovat a dále rozvíjet databázi Staveb a rekonstrukcí knihoven, obnovit vzdělávací akce a konference s tematikou výstavby a rekonstrukcí knihoven.
 • Pořádat studijní cesty do nových/zdařile rekonstruovaných budov evropských knihoven.

LEGISLATIVA

6. Podílet se na úpravě i realizaci právních předpisů a doporučení našeho oboru

 • Podílet se na novelizaci legislativy povinného výtisku v souvislosti s řešením problematiky trvalého uchování digitálních dokumentů.
 • Podílet se novelizaci knihovního zákona č. 257/2001 Sb.
 • V novele autorského zákona usilovat o vytvoření prostoru pro poskytování pohotových a obsahově bohatých veřejných knihovnických a informačních služeb v digitálním prostředí.
 • Podílet se na řešení autorskoprávních otázek souvisejících s digitalizací tzv. osiřelých děl a děl nedostupných na trhu.
 • Shromažďovat zahraniční zkušenosti s aplikací autorských práv na služby knihoven.

SPOLUPRÁCE

7. Aktivně rozvíjet spolupráci s představiteli všech úrovní státní správy a samosprávy

 • Spolupracovat s Ministerstvem kultury ČR, s Ministerstvem mládeže a tělovýchovy ČR, EDUIN, SCIO, školami a dalšími relevantními subjekty v oblasti podpory četby, čtenářství, informační a funkční gramotnosti a při koncipování programu na podporu získávání licencí na elektronické informační zdroje pro oblast vědy a výzkumu.
 • Spolupracovat s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR při získávání podpory regionálních funkcí a dalších tématech souvisejících s rozvojem knihoven.
 • Nadále rozvíjet spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, podílet se na soutěži Vesnice roku.
 • V návaznosti na doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a za pomoci participujících subjektů naplňovat doporučení pro práci městských a obecních knihoven zaměřenou na posilování sociálních vazeb a snášenlivosti v místní komunitě a na rozvíjení mezigeneračního dialogu dětí, mládeže a seniorů.
 • Spolupracovat na naplňování Strategie digitální gramotnosti.
 • Spolupracovat s krajskými knihovnami na zajištění stability regionálních funkcí knihoven a provázat poskytování regionálních funkcí knihoven s metodickým pokynem Ministerstva kultury k vymezení standardu VKIS.

8. Podporovat efektivní formy vzájemné spolupráce s našimi partnery

 • Trvale usilovat o společný postup a kooperaci s knihovnami i všemi jejich sdruženími: Sdružení knihoven ČR, Asociace knihoven vysokých škol, Česká informační společnost, Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií, ČNS IAM, IBBY, Magnesia Litera ad.
 • Podporovat společné projekty knihoven, archivů a muzeí při správě, ochraně, digitalizaci a zpřístupnění sbírek.
 • Hledat další cesty a podpořit spolupráci s vydavateli, knihkupci, autory a kolektivními správci autorských práv. Participovat na vyjednávání hromadných smluv na poskytování služeb knihoven v digitálním prostředí, podporovat ustavení konsorcií knihoven k využití elektronických databází.
 • Hledat cesty k intenzívnější spolupráci s odborovými orgány a organizacemi z oblasti knihoven, archivů, muzeí, galerií, knihkupectví, vydavatelství a dalších relevantních institucí s cílem zlepšení pracovních a finančních podmínek pracovníků.
 • Aktivně participovat na činnosti Unie zaměstnavatelských svazů.
 • Iniciovat a všestranně podporovat mezinárodní spolupráci knihoven, aktivně působit v mezinárodních odborných organizacích (zejména IFLA a EBLIDA), zapojovat se do evropských projektů, zprostředkovávat a využívat zkušenosti knihoven členských zemí Evropské unie, zasazovat se o aplikaci efektivních mezinárodních programů do činnosti knihoven v ČR, rozšiřovat spolupráci s profesními spolky a organizacemi v zahraničí.

VZDĚLÁVÁNÍ

9. Přispívat k celoživotnímu vzdělávání pracovníků knihoven

 • Podílet se na tvorbě a realizaci Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků, usilovat o zavedení systému certifikace kompetencí knihovníků (pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb).
 • Spolupracovat s odbornými knihovnickými školami a knihovnickými institucemi a organizacemi i dalšími partnery zejména při rozvoji on-line a distančního vzdělávání v oboru.
 • Usilovat o získávání podpory pro vzdělávací aktivity formou grantů a sponzorství včetně využití strukturálních fondů Evropské unie.
 • Prosazovat myšlenku celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven a informačních institucí, usilovat o provázání tohoto vzdělávání s principy odměňování.
 • Usilovat o vysokou společenskou prestiž profese a zlepšení systému odměňování knihovníků a informačních pracovníků.
 • Připravit ve spolupráci s dalšími partnery systém akreditací inovačních a specializačních oborových kurzů na Ministerstva kultury ČR.
Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce