Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Český komitét Modrý štít Ztráty a nálezy aneb Příklady dobré a špatné praxe tvorby Národního archivního dědictví nejen pohledem archivářů

Ztráty a nálezy aneb Příklady dobré a špatné praxe tvorby Národního archivního dědictví nejen pohledem archivářů

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem pořádá konferenci Ztráty a nálezy aneb Příklady dobré a špatné praxe tvorby Národního archivního dědictví nejen pohledem archivářů, Konferenční sál Národního archivu, Praha 4 – Chodovec, Archivní 4, 13. října 2015

Přihlašovací formulář

9.00–10.00

Registrace účastníků konference (foyer konferenčního sálu)

10.00–10.15

Uvítání účastníků konference a úvodní slovo

Jana Součková, Český komitét Modrého štítu

Eva Drašarová, Národní archiv

10.15 –10.45

Možnosti digitálního archivu při ochraně archiválií

Zbyšek Stodůlka, Národní archiv

10.45–11.15

Podnikové archivnictví jako fenomén československého archivnictví 2. poloviny 20. století.

Helena Pochobradská, Státní oblastní archiv v Zámrsku

11.15–11.30

Diskuze

11.30 – 12.00

Chci žít věčně – chci být zapomenut. Dilemata zachránců osobních a jiných soukromých archivů.

Jiří Křesťan, Národní archiv

12.00 – 12.30

Osobní fondy včera, dnes a zítra. Stojíme díky elektronizaci vzájemné komunikace na počátku soumraku tohoto typu archivních fondů?

Jiří Smitka, Státní oblastní archiv v Praze

12.30 – 13.00

Archivní lacunae: Co se vyjadřuje v archivní destrukci?

Mikuláš Čtvrtník, Státní oblastní archiv v Praze

13.00–13.15

Diskuze

13.15–13.45

Přestávka na oběd

13.45 – 14.15

Příspěvek k problematice muzejních archivů

Luděk Beneš, Muzeum Mladoboleslavska

14.15 – 14.45

Záchrana fondu výrobní dokumentace padákové techniky KRAS, n. p. Chornice. Péče
o písemné fondy Muzea čs. opevnění z let 1935–1938, Pěchotního srubu K-S 14
„U cihelny“ Králíky, a jejich zpřístupnění badatelům v podmínkách nestátní soukromoprávní instituce. Zkušenosti v oblasti péče o movité kulturní dědictví v neziskovém sektoru.

 

Richard. M. Sicha, Muzeum československého opevnění z let 1935–1938

14.45 – 15.15

Spisová služba v pražských divadlech a kulturních institucích. Mezi normou a praxí.

Mgr. Jan Schwaller, Archiv hlavního města Prahy

15.15–15.30

Diskuze

15.30 – 16.00

S velkou bdělostí. Současný stav a budoucnost dokumentů v Královéhradecké diecézi.

 

Martin Rechtorik, Biskupství královéhradecké

16.00 – 16.30

Ztracená paměť Českobratrské církve evangelické

 

Eva Fialová, Ústřední archiv ČCE v Praze / David Valůšek, Státní okresní archiv Zlín

16.30 – 17.00

Síť archivů Církve československé husitské a co vše se v ní (ne)zachytí

 

Marcel Sladkowski, Oddělení archivní a muzejní ústřední rady Církve československé husitské

17.30 – 17.30

Diskuze a ukončení konference

Účastnický poplatek 300,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením konference.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce