Aplikácia metódy HTR+ (automatické rozpoznanie rukopisných textov) na historické rukopisy slovenskej proveniencie

Typ dokumentu

Autor dokumentu

Rok, ke kterému se dokument vztahuje