Cena českých knihovníků je udělována od roku 2001 výkonným výborem Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Uděluje se za dlouholetou významnou činnost podporující české knihovnictví, jako je vědeckovýzkumná práce, účast na výuce knihovnictví, řízení, modernizace a výstavba knihoven nebo působení v různých knihovnických a informačních organizacích.

Návrh nominace na Cenu českých knihovníků může učinit kterákoli fyzická nebo právnická osoba, jež je řádným, institucionálním, čestným nebo zahraničním členem SKIP, a to písemně spolu se jménem, adresou, životopisem nominovaného a s odůvodněním této nominace. Cena může být udělena také posmrtně.

Vyhlášení Ceny českých knihovníků probíhá na valné hromadě SKIP nebo na slavnostním zasedání výboru. Vyhodnocení návrhů provádí pětičlenná odborná celostátní komise jmenovaná výkonným výborem. Členství v této komisi je čestné. Návrhy na nominace komise projednává s regionálními výbory a výsledky těchto jednání předává výkonnému výboru nejdéle tři měsíce před valnou hromadou nebo slavnostním zasedáním. Aby kandidát Cenu získal, musí mít nadpoloviční počet hlasů výkonného výboru SKIP. Ocenění kandidáti získají diplom a dar.