Mgr. Barbora Čižinská

Datum udělení

Cena udělena za rok

2022

Nominační text

V letech 1992–1998 studovala na Filozofické fakultě UK v Praze obor Informační studia a knihovnictví. V letech 1993–1998 pracovala v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK jako pomocná vědecká pracovnice a knihovnice a od r. 1996 zároveň působila v Odborné knihovně Ministerstva financí ČR jako katalogizátorka, poté jako rešeršérka a redaktorka webu (1998–2002) a nakonec se stala vedoucí této knihovny (2002–2007). Od r. 2012 je ředitelkou Knihovny města Hradce Králové. Publikuje články v odborných periodikách (Ikaros, U nás, Čtenář ad.), přednáší na odborných knihovnických akcích.

Pod jejím vedením se KMHK nejen přestěhovala do nové budovy, ale také dosáhla řady úspěchů (Knihovna roku 2013, certifikát Handicap Friendly pro zrakově postižené (2016), titul Kamarádka knihovna (ročník 2016–2017) a stala se neodmyslitelným centrem vzdělávání, kultury a relaxace v Hradci Králové a příkladem dobré kooperace s dalšími organizacemi a institucemi v rámci města i kraje.

Práce B. Čižinské byla oceněna udělením Medaile statutárního města Hradce Králové za mimořádné výsledky v oblasti kultury (s ohledem na výsledky v soutěži Knihovna roku).

B. Čižinská Je aktivní členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Mezi její zájmy patří běh, stolní tenis, literatura a především lidé.

Má dvě dcery, o něž se vzorně stará.

B. Čižinská je člověk, jakého potkáte jen zřídka. Šíří kolem sebe vlnu dobroty, lásky, pozitivní nálady, optimismu a vzájemného pochopení a spolupráce (v mnoha ohledech je v tomto směru až sebezničující). Vždy máte pocit, že ji právě vy zajímáte nejvíc na světě a z každého jejího projevu lze vycítit obrovskou empatii, snahu pomoci se vším, co je zapotřebí. Je účastna všech aktivit knihovny, je ochotna okamžitě vykonávat i pomocné práce tam, kde je toho třeba, vždy s cílem maximální spokojenosti cílové skupiny, ať je jí kdokoli. Zároveň se velmi intenzivně stará o co největší spokojenost personálu (organizování pravidelných sportovních a společenských aktivit, společné výlety, řada benefitů…). To vše se přímo odráží v činností KMHK, kde je základní charakteristikou vstřícnost, pohoda, pozitivní naladění personálu, dobré služby, snaha o hledání nových metod a cest a vysoká profesionalita. Příkladně spolupracuje s ostatními knihovnami v regionu i dalšími organizacemi; mimořádně úspěšná je ve spolupráci s organizacemi (i jednotlivci) handicapovaných. Výše zmíněná ocenění svědčí o tom, že je to cesta úspěšná.

Stejný přístup má Mgr. Čižinská i k profesnímu svazu (SKIP). Ona osobně i KMHK se (úspěšně, viz výše) zapojuje do všech jeho projektů, propaguje je v regionu, pomáhá s metodickým vedením. KMHK se přirozeně stala hostitelem většiny aktivit SKIP v kraji. Pro projekt S knížkou do života (Bookstart) vzhledem k jeho specifickým parametrům hledal SKIP knihovnu, která je plátcem DPH. Mgr. Čižinská nabídla pomoc KMHK. Od té doby knihovna převzala drtivou většinu projektu do své „režie“, a to ku prospěchu celé akce. Představuje to obrovské množství práce od výběrových řízení na tiskárnu a distribuci tisíců motivačních setů, jednání s firmami, autory, ilustrátory, knihovnami, obcemi, neziskovými organizacemi, partnery projektu. Znamená to také řešení finančních transakcí, distribuci materiálů, propagaci projektu… Z projektu se postupně stává největší akce SKIP. Motivační sety byly již předány téměř 70 000 dětí (a rodičů).

Projekt má podporu MK ČR (cena Knihovna roku), v současné době se stále více objevuje také výrazná podpora krajů. B. Čižinská s kol. Bc. K. Hubertovou (KMHK) ochotně zajíždějí do jednotlivých krajů na jednání s jejich představiteli, vysvětlují, argumentují, chystají propagační kity projektu, pomáhají.

V Královéhradeckém kraji se jim např. podařilo získat několikasettisícovou podporu pro knihovny v kraji, které se do projektu zapojí (počet těchto knihoven v kraji se v r. 2021 zdvojnásobil), velmi sofistikovaně a efektivně zajistily využití této dotace a zároveň distribuci obrovského množství materiálu, pomůcek atd. To vše za nelehkých podmínek a náročné (i) fyzické práce… B. Čižinská propaguje projekt a činnost SKIP doma i v zahraničí; stojí za rostoucí kvalitou (i kvantitou motivačních setů), za tím, že můžeme nabídnout sety či jejich části rodinám s dětmi se smyslovými handicapy i za připravovanou variantou ukrajinské publikace pro rodiče.

Aniž bych chtěla v nejmenším snižovat zásluhy ostatních členů přípravného výboru projektu, považuji přínos B. Čižinské za zásadní a rozhodující.

Nominující: Zlata Houšková, členka pracovní skupiny projektu S knížkou do života (Bookstart) a členka výkonného výboru SKIP

Datum narození