Sekce 60+

Hlavní cíle sekce:

  • zajišťovat rovný přístup seniorů ke knihovnickým službám;
  • seznamovat knihovny se specifiky seniorů jako uživatelů knihovnických služeb, s možnostmi a cestami k odstraňování bariér v poskytování knihovnických služeb této skupině, rozšiřovat povědomí knihovnické veřejnosti a managementu knihoven o problematice;
  • motivovat a inspirovat knihovny k poskytování bezbariérových služeb seniorům a tyto služby propagovat;
  • pořádat vzdělávací akce (semináře, konference, workshopy atd.) na toto téma pro knihovnickou veřejnost a přispívat k rozšiřování profesních kompetencí v této oblasti;
  • vytvářet metodické materiály a standardy bezbariérových knihovnických služeb seniorům;
  • prezentovat a propagovat příklady dobré praxe, podněcovat a podporovat spolupráci v této oblasti, hledat nové formy a metody.