Čtenář roku

Typ projektu

krátkodobá celostátní akce

Cíl projektu

Cílem soutěže je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. SKIP tak již řadu let podporuje oceňování nejlepších čtenářů veřejných knihoven.

Organizátor

SKIP jako celek

Stručná historie

Projekt probíhá již od roku 2011.

Popis projektu

V průběhu propagační kampaně Březen – měsíc čtenářů knihovny pravidelně každý rok hledají své nejlepší čtenáře, aby je vyhlásily jako Čtenáře roku.

Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku je počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak je vykázán ve výpůjčním systému. Jsme si vědomi, že toto kritérium může mít celou řadu úskalí. Proto doporučujeme, aby si každá knihovna vedle tohoto základního formálního kritéria zvolila podle své potřeby ještě další hlediska, například:

 • počet návštěv knihovny v uplynulém roce;
 • rozsah zapojení čtenáře do aktivit knihovny;
 • podpora činnosti knihovny ze strany čtenáře;
 • další vybraná kritéria.

Knihovna, která vybere svého nejlepšího čtenáře, uskuteční v období od 1. 3. do 15. 3. slavnostní předání ocenění Čtenáře roku. Knihovna uspořádá nebo využije dostatečně prestižní akci, například za přítomnosti starosty, členů zastupitelstva a dalších významných představitelů obce. Slavnostní předání je prospěšné medializovat v místních i regionálních médiích a využít akci k propagaci knihovny. Samozřejmou podmínkou by mělo být, aby vybraný čtenář s oceněním také souhlasil.

Jak tento výběr probíhá?

 • Knihovna, která má zájem, aby její Čtenář roku byl hodnocen v krajském nebo celostátním kole, vyplní elektronický formulář, kde uvede požadované údaje o svém nejlepším čtenáři.
 • Soutěž je určena pouze pro obecní a městské knihovny.
 • Soutěžícím se může stát fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR, která je řádně evidovaná v příslušné veřejné knihovně a souhlasí se svojí účastí v této soutěži a souhlasí také se zveřejněním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro tuto soutěž.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci veřejných knihoven ČR.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje knihovna a její čtenář svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • SKIP na základě sdělených údajů vybere Čtenáře roku pro jednotlivé kraje a na celostátní úrovni.
 • Jediným hodnoticím kritériem v krajském a celostátním kole je dosažený počet absenčních výpůjček čtenáře ověřitelný ve výpůjčním systému knihovny. Nezapočítávají se prolongace výpůjček a prezenční výpůjčky. Knihovna odpovídá za pravdivost a správnost uvedených údajů.
 • SKIP ve spolupráci s knihovnami příslušného kraje zajistí slavnostní předání ocenění nejlepšího čtenáře v každém kraji. Předpokládá se účast zástupců knihoven, kraje a dalších významných osobností.
 • SKIP ve spolupráci se zúčastněnými knihovnami zajistí slavnostní předání celostátního ocenění nejlepšího čtenáře. Předpokládá se účast zástupců knihoven, ministerstva kultury a dalších významných osobností.
 • SKIP má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými knihovnami a čtenáři a rozhodnutí SKIP v této věci je konečné bez možnosti odvolání.
 • Účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou.

Termín

Vyhlášení soutěže v únoru, ocenění celostátního vítěze v dubnu v rámci soutěže Magnesia Litera.

Cílová skupina

Akce je určena pro nejlepší čtenáře knihoven.

Počet zapojených knihoven

Každoročně cca 120 knihoven.

Jak se připojit

Stačí vyplnit elektronický formulář.

Garant/konzultace