Čtenář roku 2024

I v roce 2024 pokračujeme v oceňování nejlepších čtenářů knihoven. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují.

Ve čtrnáctém ročníku Čtenáře roku budeme hledat největšího čtenáře z řad nejmenších – toho, který je registrovaným čtenářem knihovny a navštěvoval akce v rámci projektu S knížkou do života (Bookstart). Rok 2024 je rokem, kdy završíme šestileté období tohoto projektu. První nejmenší čtenáři, kteří navštěvovali v rámci tohoto projektu své knihovny, již dovršili věk šesti let. Proto je zde místo pro částečné zhodnocení našeho snažení.

Kritéria Čtenáře roku 2024:

 • registrovaný čtenář knihovny;
 • pravidelná účast na akcích knihovny;
 • zapojení do projektu S knížkou do života (Bookstart), a to ideálně po dobu šesti let.

Postup výběru a oceňování

 1. Knihovna vybere svého nejlepšího čtenáře do 28. 2. 2024 a vyplní formulář. Nikomu jméno nesmí sdělovat, údaje jsou tajné.
 2. Knihovna provede ocenění svého nejlepšího čtenáře od pátku 1. 3. do pátku 15. 3. 2024.
  Knihovna za tímto účelem uspořádá nebo využije dostatečně prestižní akci, například za přítomnosti starosty, členů zastupitelstva a dalších významných představitelů obce. Slavnostní předání je prospěšné medializovat v místních i regionálních médiích a využít akci k propagaci knihovny.
 3. Předseda SKIP zašle příslušným předsedům SKIPu v regionech údaje o jejich čtenářích nejpozději do neděle 3. 3. 2024, stále jsou všechna data tajná.
 4. Regionální SKIP ve spolupráci s krajskými knihovnami vybere vítěze za daný kraj či kraje.
 5. SKIP ve spolupráci s krajskou knihovnou ocení nejlepšího čtenáře v kraji mezi 13. až 24. 3. 2024.

Podmínky soutěže

 • Knihovna, která má zájem, aby její Čtenář roku byl hodnocen v krajském nebo celostátním kole, vyplní formulář, kde uvede požadované údaje o svém nejlepším čtenáři.
 • Soutěž je určena pouze pro obecní a městské knihovny.
 • Soutěžícím se může stát fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR, která je řádně evidována v příslušné veřejné knihovně a prostřednictvím svého zákonného zástupce souhlasí se svou účastí v této soutěži a také se zveřejněním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro tuto soutěž.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci veřejných knihoven ČR.
 • Účastí v soutěži vyjadřují knihovna a zákonný zástupce čtenáře svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazují se je plně dodržovat.
 • SKIP na základě sdělených údajů vybere Čtenáře roku pro jednotlivé kraje a na celostátní úrovni.
 • Jediným hodnotícím kritériem v krajském a celostátním kole je dosažený počet návštěv knihovny.  Knihovna odpovídá za pravdivost a správnost uvedených údajů.
 • SKIP ve spolupráci s knihovnami příslušného kraje zajistí slavnostní předání ocenění nejlepšího čtenáře v každém kraji. Předpokládá se účast zástupců knihoven, kraje a dalších významných osobností.
 • SKIP ve spolupráci se zúčastněnými knihovnami zajistí slavnostní předání celostátního ocenění nejlepšího čtenáře.
 • SKIP má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými knihovnami a čtenáři a rozhodnutí SKIP v této věci je konečné bez možnosti odvolání. Účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou.

Kontaktní osoba

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.