Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Typ projektu

dlouhodobá celostátní aktivita

Cíl projektu

  • Přivést děti hned od počátku školní docházky do knihoven, vytvářet u nich návyk na pravidelnou četbu, rozšiřovat jejich dovednosti v získávání informací z různých dostupných zdrojů.
  • Oceňovat originální knížkou děti za to, že zvládly základy čtení, a tak u nich podporovat vztah k četbě a čtenářství.
  • Propagovat dětské čtenářství v rodině, škole a obci.

Organizátor

Klub dětských knihoven

Stručná historie

Projekt probíhá od roku 2008. Jeho autorkou je členka Klubu dětských knihoven SKIP, zesnulá Mgr. Ivana Hutařová, která projekt zpracovala v tehdejší Národní pedagogické knihovně Komenského. Projekt po tři roky dotovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Poté, co tato podpora skončila a zdálo se, že projekt zanikne, za něj převzal garanci SKIP. Ten jej od roku 2011 každoročně pořádá a finančně zajišťuje (s podporou partnerů). Projekt se během několika let stal jednou z nejúspěšnějších aktivit v oblasti dětského čtenářství, která propojuje knihovny se školami.

Popis projektu

Původně se do projektu hlásili pedagogové se svými školními kolektivy; učitelé měli za úkol spolupracovat s knihovnami na podpoře čtenářství svých prvňáčků. Od převzetí projektu pod garanci SKIP přihlašuje do projektu žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti. Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od listopadu do května připraví pro prvňáčky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.). Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána, ilustrována a vydána výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.

Termín

Projekt je vyhlašován vždy v listopadu, tedy koncem prvního čtvrtletí školního roku, přihlášení probíhá většinou do konce ledna (zhruba ve školním pololetí). Od listopadu probíhají potřebné aktivity knihoven a škol. Distribuce knih proběhne v květnu, aby mohly být předány do konce června, tedy do konce školního roku. V červnu je projekt uzavřen. Knížky pro prvňáčky dostávají děti před koncem školního roku. Ve většině knihoven bývá předávání knížky spojeno s tzv. Pasováním na čtenáře nebo rytíře Řádu čtenářského (není povinné). Slavnostní okamžik podtrhuje obvykle přítomnost krále či rytíře, který děti slavnostně pasuje na čtenáře. Před vlastním pasováním musí děti prokázat, že se za první rok ve škole naučily řádně číst. Pasování se koná v prostorách knihovny nebo v obřadních síních či jiných prostorech města, prováděno bývá knihovnicí, ředitelem knihovny, třídním učitelem, starostou atd. – záleží na místních podmínkách a zvyklostech.

Cílová skupina

Akce je určena pro žáky prvních tříd základních škol, které přihlásí veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.

Počet zapojených knihoven

V roce 2023 dosáhl počet knihoven (s návazností na spolupracující školy a obce) 600, což představovalo přibližně 55 000 dětí.

Jak se připojit

Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR. K projektu se přihlásí vyplněním online formuláře.

Garant/konzultace