Financování projektů SKIP

Výzva k podávání žádostí o financování projektů SKIP

Žádosti bylo možné podávat do 28. 2. 2023.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) – předsednictvo výkonného výboru SKIP – vyhlašuje pro rok 2023 výzvu k podávání žádostí o financování projektů pro institucionální a individuální členy SKIP a pro regionální a odborné orgány SKIP.

I. Cíl výzvy

Cílem výzvy je podpořit knihovny, regionální i odborné orgány SKIP a jednotlivce při naplňování priorit a projektů zahrnutých v Programovém prohlášení SKIP 2022–2024:

 • Benefity – partneři;
 • Ceny – soutěže;
 • Lobbying – spolupráce;
 • Marketing – média;
 • Projekty – vzdělávání.

Individuální členové SKIP mohou získat podporu i na zahraniční cesty a podporu nákladů na odborné stáže.

II. Celková alokace výzvy

Celková alokace finančních prostředků na podané projekty je 200 000 Kč.

III. Maximální výše dotace pro jeden projekt

Maximální výše poskytnutých finančních prostředků je stanovena následovně:

 • 20 000 Kč pro institucionální členy a regionální a odborné orgány SKIP;
 • 5 000 Kč pro individuální členy SKIP.

Jeden žadatel může žádat o podporu jednoho projektu.

IV. Termíny

Přijímání žádostí: do 28. 2. 2023 včetně
Vyhodnocení: do 31. 3. 2023 včetně
Rozhodnutí o schválení: do 10. 4. 2023 včetně
Informování žadatele o rozhodnutí: do 20. 4. 2023 včetně
Vyúčtování projektu: do 20. 11. 2023 včetně

V. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory

 1. Projekt je zaměřen na naplňování priorit a projektů zahrnutých v Programovém prohlášení SKIP 2022–2024.
 2. V den podání projektu musí být žadatel individuálním nebo institucionálním členem SKIP.
 3. Žádost může předložit pouze žadatel, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu.
 4. Finanční prostředky jsou poskytnuty účelově a závazné podmínky pro jejich použití, včetně formy vyúčtování, jsou součástí Rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory, s nímž SKIP seznámí žadatele e-mailem do 20. 4. 2023 včetně.
 5. Úhrada nákladů může být poskytnuta do 100 % v případě, že projekt nedosahuje stanovené maximální výše dotace (viz bod III.). V případě, že celkové náklady projektu přesahují maximální stanovenou výši dotace, hradí tento přesah žadatel. Při stanovení výše částky se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů v projektu.
 6. Z poskytnuté částky není možné hradit občerstvení a dary (s výjimkou odměn v soutěžích), náklady na vypracování projektu, nákup knihovního fondu, nábytek, odpisy, účetní a právní služby, veškeré provozní náklady žadatele (nájem kanceláří, telefony, poštovné atd.) a další náklady nesouvisející s projektem. Podpora není poskytována na projekty, které vytváří zisk.

VI. Podání žádosti o financování projektu

Žádost o financování projektu se podává formou online formuláře nejpozději do 28. 2. 2023 včetně.

VII. Hodnocení projektů

Zaslané projekty posoudí předsednictvo výkonného výboru SKIP.

VIII. Publicita projektu

Během realizace projektu musí realizátor projektu uvádět (na propagačních materiálech, webové stránce, sociálních sítích) informaci o tom, že projekt podpořil SKIP.

IX. Kontrola čerpání finančních prostředků

 1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití prostředků v souladu s účely, pro které byly prostředky poskytnuty, a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví.
 2. Ověřování správnosti použití poskytnutých prostředků podléhá kontrole SKIP.
 3. V případě zjištění neoprávněného použití prostředků je SKIP oprávněn zastavit udělení podpory.
 4. V případě, že příjemce dotace zjistí nějaký důvod, pro který nemůže podporu čerpat, popř. že částku nestihne do 20. 11. 2023 včetně proúčtovat, je povinen o tom v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory neprodleně informovat předsedu SKIP.

X. Vyúčtování a závěrečná zpráva

 1. Vyúčtování, hodnocení projektu včetně zaslání účetních dokladů je nezbytné provést nejpozději do 20. 11. 2023 včetně.
 2. Originály účetních dokladů se zasílají poštou na adresu Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Mariánské náměstí 190/5, 110 00 Praha 1.
 3. Pokud nelze poskytnout originály účetních dokladů, příjemce vystaví fakturu a přiloží kopie účetních dokladů.
 4. Součástí vyúčtování poskytnuté finanční podpory je kromě zaslání faktur slovní zhodnocení projektu (v rozsahu cca deseti vět) a jedna až dvě samostatně zaslané fotografie.
 5. Pokyny k předání vyúčtování v elektronické podobě budou zveřejněny na webu SKIP.
 6. Slovní hodnocení projektu a zaslané fotografie budou zveřejněny na webu SKIP, popř. využity pro další formy prezentace činnosti SKIP.

Závěrečné ustanovení

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Mgr. Romana Giebische, Ph.D.