Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny

Spolufinancováno Evropskou unií

 

 

 

Projekt navazuje na předchozí projekt Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích.

Úvodní tisková zpráva

Text ke stažení (.pdf, 213 kB)

Spolupráce sociálních partnerů podpoří pracovníky knihoven i jejich zaměstnavatele

Od ledna 2023 vznikla v rámci projektu s názvem Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny tzv. bipartitní platforma s označením Knihovnictví. Bipartitní platformu tvoří sociální partneři odvětví - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) a Odborový svaz pracovníků knihoven (OSPK).

Bipartitní platforma je prostor, ve kterém budou pracovní skupiny složené ze zástupců sociálních partnerů, klíčových subjektů odvětví a expertů řešit následující témata.

Prvním tématem je budoucnost práce v odvětví, podpora zvyšování adaptability zaměstnanců i zaměstnavatelů, jehož hlavní cílem je podpořit odvětví Knihovnictví v oblasti adaptability a stability zaměstnanců prostřednictvím zpracovaných podpůrných a metodických materiálů.

Dílčí zaměření: Digitální kompetence

Knihovny poskytují své služby čím dál častěji v digitálním prostředí. Adaptace na technologický vývoj klade velké nároky na pracovníky knihoven. Je nezbytné, abychom byli v knihovnách schopni implementovat nové technologie a používat je jako standardní součást své práce.

Cílem tohoto podtématu je přispět ke zvýšení kompetencí a digitálních schopností pracovníků v souvislosti s digitalizací a modernizací služeb v celé síti veřejných knihoven zmapováním současného stavu v oblasti digitálních služeb knihoven, kompetencí pracovníků knihoven, znalosti informačních zdrojů a vypracovat doporučení pro zavádění nových služeb v online prostředí, včetně popisu nezbytných kompetencí pracovníků knihoven.

Dílčí zaměření: Ergonomie pracoviště

Kvalita pracovního prostředí ovlivňuje pracovní výkon zaměstnanců knihoven. Ergonomie pracoviště, to neznamená jen zařízení a vybavení, se kterými se pracovníci setkávají, ale i celkové pracovní prostředí a podmínky.

Pracovní skupina si klade za cíl nalézt soubor vhodných ergonomických opatření, která budou v interiérech knihoven implementovatelná a současně budou mít požadovaný přínos pro zaměstnance, pomohou se posunout ze stavu návrhů a opatření do stavu zpracování doporučených způsobů implementace zvolených opatření včetně pilotního šetření.

Druhým řešeným tématem je podpora sociálního dialogu a činnost sociálních partnerů, jehož hlavní cíl je podpořit rozšiřování vedení sociálního dialogu na úrovni podniků/organizací v odvětví KNIHOVNICTVÍ zpracováním podpůrných materiálů na vybraná témata.

Téma: Zavedení práce na dálku, home office

Práce z domova je jednou z žádaných flexibilních forem práce, které mohou být motivačním faktorem pro zaměstnance a mohou vést k umožnění výkonu pracovních činností i v případě různých omezení. Efektivní využití home office by mělo být oboustranně výhodné pro zaměstnance i zaměstnavatele. Neexistují však jednotná pravidla, o která by se knihovny mohly v této oblasti opřít.

Pracovní skupina se zaměří především na činnosti vedoucí k definici nejvhodnější formy práce na dálku u vybraných pozic, ke stanovení podmínek pro její zavedení v knihovnách, či definici možných rizik této formy práce.

 

Doba realizace celého projektu: 1/2023–12/2025

Aktivity bipartitní platformy budou uskutečňovány v rámci projektu registrovaném pod číslem CZ.03.01.03/00/22_001/0000890, který realizuje Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky v partnerství s Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

 

Kontakt pro novináře:

Mgr. Lucie Macháčková, Lucie.Machackova@nkp.cz - Redaktorka

Ing. Dana Smetanová, knihovnictvi.projekt@gmail.com – Manažerka odvětví

 

Kontakty na sociální partnery:

Mgr. Vladana Pillerová, SKIP ČR, vladana.pillerova@nkp.cz

Iveta Bergerová, OSPK, bergerova.Iveta@cmkos.cz