Vít Richter

Datum udělení

Cena udělena za rok

2010

Nominační text

Ředitel Knihovnického institutu NK ČR
Člen SKIP od roku 1990

PhDr. Vít Richter
PhDr. Vít Richter

PhDr. Vít Richter patří k nejvýznamnějším osobnostem současného českého knihovnictví. Profesně je téměř celoživotně spjat s Národní knihovnou ČR (NK), kde pracuje od roku 1971. Prošel řadou pracovních pozic a poznal tak provoz knihovny jako málokdo. Při zaměstnání vystudoval knihovnictví na Filosofické fakultě UK v Praze, v roce 1980 získal doktorát. Po roce 1989 se jako ředitel odboru služeb NK dostal do top – managementu instituce; tedy téměř na vrchol profesní kariéry. Přesto přijal pracovní nabídku na riskantní a nesnadný úkol – první velkou stavební akci v českém knihovnictví po roce 1989 – přestavbu, resp. výstavbu centrálního depozitáře v Hostivaři (CDH). Nebyly téměř žádné zkušenosti s tímto typem stavby, nebylo příliš kde se poučit, s kým se poradit. Vít Richter stavbu dovedl ke zdárnému konci (1995) a depozitář znamenal na desítku let řešení žalostné prostorové situace knihovny. V roce 1998 se stává ředitelem odboru knihovnictví. Tentokrát jde především o koncepční a manažerskou práci ve vztahu k jiným knihovnám i oboru jako celku, o legislativu, vyjednávání s politiky a veřejnou správou, spolupráci s partnery z komerční i neziskové sféry apod. Odbor (dnes Knihovnický institut) se pod jeho vedením změnil v dynamické a moderní poradenské, metodické, vzdělávací a koordinační pracoviště s moha úkoly a širokým záběrem.

V roce 1998 byl Vít Richter, jeden z iniciátorů obnovení SKIP již před pádem totality a jeho první polistopadový tajemník, také poprvé zvolen předsedou SKIP. Byl hlavním iniciátorem vzniku programů VISK (zejména prvotního ICEKNI); zcela mimořádné je jeho úsilí a zásluhy o internetizaci českých veřejných knihoven. Jako předseda SKIP a ÚKR prosazoval zájmy knihoven v „bojích“ o novou podobu legislativy (Knihovní zákon, Autorský zákon, standard veřejných knihovnických a informačních služeb, iniciace MŠMT v zájmu školních knihoven ad.), prosadil využívání metody benchmarkingu. Zasloužil se o „záchranu“ regionálních funkcí při reformě veřejné správy; přesvědčil knihovny, aby vstoupily do kampaně Březen – měsíc internetu, přišel s nápadem na uspořádání úspěšné ankety Moje kniha i na připojení knihoven do probíhající akce Kniha mého srdce; stál u zrodu časopisu GrandBiblio i soutěže Biblioweb; je zakladatelem a hlavním organizátorem tradiční konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě; má osobní zásluhy na tom, že existuje a vyvíjí se webová prezentace SKIP a několik oborových e-konferencí; podpořil vznik ceny Knihovna roku i její prosazení jako ceny MK ČR; organizoval pomoc i sbírky na podporu knihoven postižených povodní; z jeho iniciativy vznikla databáze informací o stavbách a rekonstrukcích knihoven v ČR; z jeho jednání s některými firmami a podnikatelskými subjekty vzešla nejen finanční podpora SKIP, ale mnohé výhody pro knihovny; jeho prostřednictvím SKIP vstoupil a podílí se na udělování cen Magnesia Litera; zastupuje SKIP v Českém komitétu Modrého štítu; stovky hodin práce nechal na nejrůznějších koncepčních materiálech (Koncepce rozvoje knihoven, Kulturní politika ad.), které v různé míře ovlivňují situaci v oboru i jednotlivých knihovnách.

Za jeho předsednictví vzrostla členská základna SKIP postupně o více než 200 členů, byla vydána řada publikací včetně Kodexu etiky českých knihovníků, navázány četné zahraniční kontakty, realizovány stovky vzdělávacích, společenských i propagačních akcí, regionálních, národních i mezinárodních projektů; bohatě se rozrostl spolkový život, oficiálně je oceňována činnost jednotlivců; SKIP se stal respektovaným partnerem decizní i komerční sféry a také mnoha neziskových organizací.

Vít Richter permanentně jedná s autorskými ochrannými svazy, vydavateli a producenty, ministerstvy, knihovnami ad., věnuje se organizační a řídící činnosti ve SKIP, mimořádná je jeho činnost přednášková a publikační (rešerše publikační činnosti má více než 300 záznamů) v České republice i zahraničí, věnuje se výzkumné činnosti, vede redakční radu Čtenáře, je předsedou ÚKR; mimořádné jsou jeho aktivity na podporu spolupráce mezi knihovnami i dalšími paměťovými institucemi.

Uvedený přehled jeho aktivit je jen výsekem z jeho rozsáhlé a komplexní činnosti, která měla a má zásadní vliv na rozvoj SKIP i knihoven v ČR.

Cenu českých knihovníků získává za dlouholetý mimořádný přínos českému knihovnictví a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Datum narození