Mgr. Jana Nejezchlebová

Datum udělení

Cena udělena za rok

2022

Nominační text

Mgr. Jana Nejezchlebová

12. 3. 1947 Třebíč – 15. 12. 2021 Brno

Vzdělání:

1966 – maturita na SVVŠ v Třebíči
1967 – maturita na Střední knihovnické škole v Brně – dvouleté nástavbové studium
1973 – státní zkouška na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, obor knihovnictví a vědecké informace
1993/1994 – kurz „Řízení veřejné knihovny“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (závěrečná práce „Úloha veřejné knihovny v zajišťování svobodného přístupu k informacím“)

Zaměstnání:

1967–1979 – Okresní knihovna Třebíč
1979 – Státní vědecká knihovna v Brně, oddělení bibliograficko-informačních služeb
1982 – odbor metodiky a výzkumu knihovnictví
1987 – vedoucí oddělení výzkumu a vzdělávání
1990 – vedoucí oddělení knihovnictví (Moravská zemská knihovna v Brně)
2010 – vedoucí redaktorka časopisu Duha
2011 – vedoucí knihovny Židovské obce Brno
2017 – výkonná redaktorka časopisu Duha

Paní magistra Jana Nejezchlebová zasvětila celý svůj život práci v knihovnách a veškeré svoje pracovní úsilí směřovala vždy na podporu rozvoje knihoven a knihovnictví. Ve svojí práci kladla důraz zejména na podporu celoživotního vzdělávání knihovníků, ve kterém viděla jeden z významných pilířů dalšího rozvoje knihovnické práce a východisko dalšího zkvalitňování knihovnických a informačních služeb. Jako vedoucí oddělení knihovnictví a zejména koordinátor vzdělávacích aktivit pro knihovníky Jihomoravského kraje se významně podílela na prosazování tohoto trendu do života knihoven a knihovníků.

Druhou oblastí, které zasvětila roky pilné a neúnavné práce, byla oblast školních knihoven. Ve spolupráci s Národní pedagogickou knihovnou Komenského se zasloužila o vybudování Centra pro školní knihovny, které dodnes slouží jako metodické a poradenské centrum učitelům – knihovníkům. Stránky Centra pro školní knihovny se podařilo vytvořit jako projekt hrazený z prostředků MŠMT ČR. Také z její iniciativy se školní knihovny v ČR zapojily poprvé v roce 2007 do oslav Mezinárodního dne školních knihoven.

V roce 2002 založila a vedla mezinárodní konferenci Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život. Konference se konala každoročně v Moravské zemské knihovně a probíhala ve spolupráci se Střediskem služeb školám a Zařízením pro DVPP Brno, Národním institutem pro další vzdělávání – pracoviště Brno a Klubem školních knihoven SKIP ČR. Od roku 2007 byly zavedeny sekce – workshopy. Organizace jednotlivých ročníků, příprava programu a tištěných sborníků z konference, často náročné zajišťování přednášejících – to vše by nebylo nebýt nadšení a vysokého pracovního nasazení organizátorky. Mezi pravidelná témata patřila problematika školních a veřejných knihoven, především témata jako vzájemná spolupráce, automatizace, knihovny jako informační centra, ICT v práci učitelů a význam knihoven jako informačních center pro podporu výuky nebo života školy.

Problematice informačního vzdělávání a školních knihoven zůstala Jana Nejezchlebová věrná po zbytek svého profesního působení, do roku 2011, kdy odešla do důchodu, ale práci v Moravské zemské knihovně neopustila.

V říjnu 2012 vystoupila s příspěvkem Potřebuje školní knihovna „nějaké „ standardy pro svou činnost? na celostátním semináři pro pracovníky školních knihoven, který se konal v rámci projektu Ministerstva kultury ČR – Knihovna 21. století „Přidej se do klubu!“

Od roku 2009, kdy byla založená odborná sekce IVU (Informační vzdělávání uživatelů) se pravidelně zúčastňuje všech seminářů, o kterých následně informuje na stránkách časopisu Duha.

Svoje poznatky a vědomosti předávala úspěšně mnoho let nastupující generaci knihovníků.

Vedla absolventské práce studentů Vyšší odborné školy knihovnických, informačních a sociálních služeb na Obchodní akademii v Brně. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity přednášela budoucím absolventům oboru knihovnictví. Její jméno bylo každoročně uváděno na bakalářských a magisterských diplomových pracích obhajovaných na půdě Kabinetu knihovnictví FF MU, ať už v roli vedoucí nebo oponentky. V Moravské zemské knihovně zajišťovala organizaci odborných praxí studentů knihovnictví z Vyšší odborné školy i z MU. Lektorsky i organizačně zajišťovala akreditovaný rekvalifikační knihovnický kurz, Kurz specializovaný na práci informačních a studijních center škol pro učitele, byla autorkou projektu Možnosti spolupráce veřejných knihoven a škol v 21. století.

Mezi významný publikační počin patřilo spoluautorství na publikaci Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a středních školách, která vyšla v rámci projektu Centrum pro školní knihovny podporovaného MK ČR a kterou v roce 2008 vydala Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze.

V roce 2010 se stala vedoucí redaktorkou časopisu Duha. V tomto roce se Duha proměnila po formální i obsahové stránce. Začala vycházet současně elektronicky, byly zavedeny nové rubriky.

Na stránkách Duhy a i jiných knihovnických časopisů se věnovala zejména problematice informační gramotnosti a školních knihoven.

Členství v odborných profesních organizacích:

  • Do roku 2013 členka výkonného výboru regionální organizace SKIP Velká Morava,
  • v roce 2003 se aktivně podílela na vzniku Klubu školních knihoven SKIP,
  • do roku 2011 předsedkyně Klubu školních knihoven SKIP.

Členství v ostatních organizacích:

  • Sekce pro informační vzdělávání České informační společnosti, o.s.,
  • vedoucí týmu Spolupráce v ČR a Pracovního týmu Seminář IVIG Odborné komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách.

V roce 2010 začala pracovat v Knihovně Židovské obce Brno, která je od roku 2002 součástí Kulturního a vzdělávacího centra rabína Federa. Za pomoci grantových projektů se Janě Nejezchlebové podařilo získat finanční prostředky na rozšíření knihovního fondu o audioknihy a na vybavení knihovny modernějšími regály.

Kromě svojí bohaté profesní dráhy stačila vychovat a přivést ke státnicím svoje tři dcery a v rámci časových možností se podílela i na výchově svých vnuků.

Svým celoživotním úsilím o rozvoj oboru si právem získala respekt a vážnost nejen mezi knihovníky veřejných knihoven. V myslích knihovnické obce zůstane navždy zapálenou knihovnicí, plnou elánu s vizí dalších aktivit a úkolů. Toto nadšení předávala úspěšně i ostatním kolegům, kteří je přenášeli do svých knihoven i do svého života.

Zejména v tomto svém odhodlání, úsilí a nadšení zůstává příkladem nejen mladší generaci nastupujících kolegů, ale i všem ostatním, kteří někdy jakoby ztrácejí potřebný entuziasmus a odhodlání do další práce. O to více je zapotřebí si vážit kolegů, kteří nám jsou v tomto příkladem, vzorem, povzbuzením. Paní magistra Jana Nejezchlebová k nim právem patřila a patří.

Ve své práci často zdůrazňovala význam regionálních funkcí knihoven a potřebu vzájemné spolupráce:

„Nejen, aby pracovníci věděli co se děje ve vedlejším oddělení, ale aby navazovali na práci, pomohli si tam, kde je třeba. Jde o prestiž celé knihovny, o její vnímání veřejností, školami. V další fázi jde o spolupráci knihoven v regionu, o výměnu zkušeností, praktické ukázky „jak na to“, podporu a pomoc knihovníkům menších profesionálních, ale i aktivních neprofesionálních knihoven.“ (zdroj: časopis Duha)

Jana Nejezchlebová patřila mezi knihovníky, kteří své práci darovali to nejcennější – svoje srdce. Její zapálení pro obor, pro práci, kterou milovala, bylo patrné při každém setkání s ní, vždy usměvavá, plná vitality. Byla studnicí nápadů, do jejichž realizace se směle pouštěla a svým nadšením uměla přitáhnout i ostatní.

Zůstalo nám tu po naší milé kolegyni prázdné místo. V našem oboru, ale ani v žádném jiném vždy neplatí, že jsme nahraditelní. Ti, kteří nesou pochodně, jsou vždy výjimeční.

Jana Nejezchlebová nám po sobě zanechala poselství lásky k oboru, radosti z práce, nadšení z nových výzev, chuť posouvat obor a jít dál. Je na nás, abychom převzali tuto krásnou štafetu se ctí.

Nominaci podává regionální výbor SKIP ČR Velká Morava v zastoupení ing. Libuše Nivnické.

Doplňující informace k ocenění

Cena byla udělena in memoriam.

Datum narození

Datum úmrtí

Videozáznam