Ivo Brožek

Datum udělení

Cena udělena za rok

2014

Nominační text

PhDr. Ivo Brožek
PhDr. Ivo Brožek

Svaz knihovníků a informačních pracovníků se rozhodl udělit Cenu českých knihovníků PhDr. Ivo Brožkovi. Dr. Brožek se narodil v r. 1951. Málo se ví, že původně začal studovat VŠCHT, ale hned po 1. ročníku přešel a v roce 1974 absolvoval obor knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V následujících třech letech pracoval v oddělení vědeckoinformační a knihovnické služby Krajského ústavu národního zdraví v Ústí nad Labem, kde se zabýval bibliografickou a rešeršní činností. Od roku 1984 byl vedoucím ústřední knihovny Pedagogické fakulty (později (1991) Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně) v Ústí n. L. Od r. 2013 je vedoucím Vědecké knihovny na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zabývá se řízením knihoven, získáváním a zpracováním knihovních fondů, elektronickými informačními zdroji a vzděláváním uživatelů. Dlouhodobě se věnuje výuce (výběrový kurz Základy knihovnictví a bibliografie). Byl řešitelem řady rozvojových projektů z oboru knihovnictví.

Publikační činnost představují četné články z různých oblastí knihovnictví (zejm. ve sbornících z konferencí Knihovny současnosti, v čas. Ikaros, Čtenář); v Knihovně knihovnické literatury je jich evidováno 50.

V r. 2003 mu byla udělena Medaile Z. V. Tobolky.

Od roku 2004 je členem výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol ČR.

Ivo má dvě dcery a syna.

Stále se zajímá o výstavy z různých humanitních oborů. Každým rokem o prázdninách se zúčastňuje prázdninové vzdělávací základny učitelů – EXOD. Pověstná je jeho touha poznávat tuzemské a zahraniční knihovny.

Od roku 1998 do loňského roku působil jako předseda Dozorčí komise Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a v průběhu těchto 16 let osvědčil nejen velkou iniciativu, pracovitost a pečlivost v kontrolní činnosti (důsledná kontrola hospodaření i legislativního zakotvení SKIP) a dalších oblastech. V mnoha případech ohlídal a napomohl správnému řešení problémů.

Datum narození

Datum úmrtí