13. ročník (2022)

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již 13. ročník soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2022. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Garantem soutěže je PhDr. Vít Richter.

Pravidla soutěže Městská knihovna roku 2022

 1. Soutěž „Městská knihovna roku“ vyhlašuje předsednictvo SKIP. Soutěž je určena knihovnám, které působí v obci se statutem města. Přitom není rozhodující počet obyvatel. Soutěž není určena pro krajské knihovny. Knihovna, která získala ocenění „Městská knihovna roku“ (umístění na 1. místě), se může soutěže zúčastnit nejdříve po 5 letech. Příklad: pokud knihovna získá prvenství v roce 2020, může se soutěže zúčastnit nejdříve v roce 2025.
 2. Příslušný regionální SKIP jmenuje regionální hodnotitelskou komisi, která má 5 nebo 7 členů. Vzhledem k tomu, že se regiony SKIP nekryjí s kraji, musí být v komisi vždy zástupce každého kraje, tj. členové regionálního výboru a zástupce krajské knihovny (zpravidla krajský metodik, o tom rozhodne krajská knihovna). Pro sestavení komisí se stanoví tyto zásady:
  • Region SKIP zahrnuje pouze 1 kraj: 4 členové výboru RV SKIP + 1 krajský metodik
  • Region SKIP zahrnuje 2 celé kraje (případně část kraje): 3 členové RV SKIP + 2 krajští metodici (možno případně upravit dohodou)
  S ohledem na omezený počet městských knihoven v Praze, pražský RV SKIP nominuje knihovnu po dohodě s metodičkou Městské knihovny v Praze.
 3. Komise ve spolupráci s příslušnou krajskou knihovnou nominuje za každý kraj zastoupený v regionu jednu městskou knihovnu, která bude kraj v daném roce reprezentovat. Návrhy na nominace podávají členové hodnotitelské komise. Hodnotitelská komise rozhoduje o nominaci hlasováním. Výběr by měl vycházet ze znalosti knihovny a po vzájemné dohodě, kdy vybraná knihovna potvrdí zájem soutěže se zúčastnit. Kritéria pro tento výběr jsou volná a vycházejí ze znalosti knihoven v kraji. Lze doporučit zejména:
  • Objekt knihovny – prostor, vybavenost, dostupnost
  • Úroveň knihovnických služeb
  • Aktivity knihovny jako vzdělávacího, kulturního a komunitního centra
  • Spolupráce knihovny s relevantními subjekty na úrovní města či regionu, zapojení do spolupráce knihoven
  • Pracovníci knihovny – jejich kvalifikace, pracovní prostředí, schopnost spolupráce
 4. Regionální komise rozhodne o nominaci nejpozději do 15. 6. 2022. Výsledek oznámí nominované knihovně a vyzve ji k vyplnění přihlášky a dalších podkladů. Nominaci zašle regionální komise garantovi soutěže na adresu vit.richter@nkp.cz. Nominace by měla obsahovat název knihovny, kontakt (email, telefon) na ředitelku/ředitele a stručnou charakteristiku knihovny, respektive zdůvodnění nominace.
 5. Nominovaná knihovna zašle do 30. 6. 2022 na adresu vit.richter@nkp.cz přihlášku (příloha č. 1 – ke stažení ve formátu DOCX, 75.94 KB), doplňující údaje k benchmarkingu knihoven 2021 (příloha č. 2 – ke stažení ve formátu DOCX, 32.8 KB), statistický výkaz za rok 2021 a popisy dvou akcí/počinů. Popis každé akce / každého počinu nepřesáhne rozsah 2 stran formátu A4. Popis akcí lze doplnit odkazy na PR těchto akcí, např. na webu knihovny nebo na sociálních sítích, případně na informace v médiích.
 6. Knihovna vyplní svá statistická data do benchmarkingu. Pokud knihovna není dosud v projektu Benchmarking knihoven, může se kdykoliv přihlásit a uložit svá data za rok 2021. Postup: knihovna se zaregistruje na https://www.benchmarkingknihoven.cz/, dále ji bude kontaktovat Mgr. Lucie Macháčková (lucie.machackova@nkp.cz), která případně poradí s přihlášením a vyplněním.

První kolo soutěže

 1. Předsednictvo VV SKIP jmenuje celostátní hodnotitelskou komisi, která má 4 členy. Hodnotitelská komise provede hodnocení 14 nominovaných knihoven podle 3 kritérií s různým počtem bodového hodnocení v rozsahu maximálně 100 bodů. Předmětem hodnocení budou:
  • Výsledky hodnocení knihovny v benchmarkingu (možnost získat maximum 30 bodů).
  • Výsledky hodnocení 1. významné realizované akce/počinu, kterou/který knihovna navrhne a popíše (možnost získat maximum 35 bodů).
  • Výsledky hodnocení 2. významné realizované akce/počinu, kterou/kterým knihovna reagovala na téma udržitelnosti, viz https://17cilu.cz/. Knihovna akci navrhne a popíše (možnost získat maximum 35 bodů).
  Realizované akce/počiny jsou hodnoceny zejména z hlediska jejich dopadu na místní komunitu, regionálního případně celostátního dopadu, z hlediska původnosti a aktuálnosti.
 2. Indikátory hodnocené v rámci benchmarkingu (maximální celkový zisk 30 bodů)
  • Počet knihovních jednotek / 1 000 obyvatel
  • % obnovy knihovního fondu
  • Přírůstek knihovních jednotek / 1 000 obyvatel
  • Počet odebíraných periodik / 1 000 obyvatel
  • Počet stanic s internetem / 1 000 obyvatel
  • Plocha pro uživatele v m² / 1 000 obyvatel
  • Počet studijních míst / 1 000 obyvatel
  • Počet pracovních úvazků / 1 000 obyvatel
  • Roční provozní doba / 1 000 obyvatel
  • Registrovaní čtenáři – % z obsluhované populace
  • Registrovaní čtenáři – % mládeže do 15 let z obsluhované populace
  • Počet návštěv na obyvatele
  • Počet výpůjček na obyvatele
  • Počet kladně vyřízených požadavků na MVS na 100 registrovaných uživatelů
  • Obrat knihovního fondu
  • Počet kulturních a vzdělávacích akcí / 1 000 obyvatel
  • Internetové služby
  • Provozní výdaje / 1 návštěva
  • Výdaje na nákup knihovního fondu / obyvatel
  • % provozních nákladů z celkových výdajů knihovny
  • % nákladů na nákup knihovního fondu z celkových výdajů knihovny
  • % osobních nákladů z celkových výdajů knihovny
 3. Nominovaná knihovna může v prvním kole získat maximálně 100 bodů. Prvních 8 knihoven podle počtu bodů postoupí do závěrečného kola.

Druhé kolo soutěže

 1. Hodnotitelská komise navštíví (koncem srpna, začátek září) těchto 8 vybraných knihoven a provede jejich hodnocení podle předem stanovených kritérií, viz Postup hodnocení ve 2. kole soutěže MK roku níže.
 2. Na závěr komise stanoví pořadí knihoven, které nejlépe splnily kritéria na 1. až 3. místě. Tyto knihovny obdrží finanční odměnu ve výši 30, 20 a 10 tisíc Kč.
 3. Postup hodnocení ve 2. kole soutěže Městská knihovna roku
  Úkolem každého hodnotitele je, aby v průběhu návštěvy knihovny provedl vlastní známkování všech 40 kritérií, viz níže. Pro hodnocení byla nastavena šestistupňová, respektive sedmistupňová škála.
6 5 4 3 2 1 0
Výjimečný Vynikající Velmi dobrý Dobrý Přijatelný Slabý Nebylo co hodnotit

Informace o knihovně (váha bloku v celkovém hodnocení 5 %)

 1. V průvodcích pro turisty
 2. Na mapách obce, města
 3. Na internetu, webových stránkách, sociálních sítích

Umístění, viditelnost a dostupnost (váha bloku v celkovém hodnocení 15 %)

 1. Architektonicky zajímavá stavba
 2. Umístění ve městě
 3. Veřejná doprava
 4. Vybavení pro pěší a cyklisty
 5. Parkoviště
 6. Směrovky do knihovny ve městě
 7. Označení na budově
 8. Otevírací, provozní doba
 9. Dostupnost pro osoby se zdravotním postižením
 10. Označení, orientace v budově

Služby knihovny, nabídka (váha bloku v celkovém hodnocení 45 %)

 1. Přístup pro všechny – místní a hosté
 2. Poplatek za služby, registrační poplatek
 3. Rozsah knihovního fondu včetně různých forem médií
 4. Volný výběr, forma nabídky knihovního fondu
 5. Nabídka novin a časopisů
 6. Prostor pro výstavy
 7. Kavárna/restaurace/občerstvení
 8. Toalety
 9. Zvláštní prostory pro: setkání, učení, dílny apod.
 10. Identifikace, označení pracovníků
 11. Podpora uživatelů ze strany pracovníků
 12. Informační a komunikační technologie
 13. Přístup k wi-fi v celé budově
 14. Služby pro děti
 15. Služby pro mládež
 16. Služby pro seniory
 17. Speciální služby: malé a střední podniky, zákazníci, turisté atd.
 18. Pobytové služby – místo pro rekreaci
 19. Programy, události, přednášky
 20. Zapojení knihovny do celostátních online služeb (např. Ptejte se knihovny, DNNT, Knihovny.cz…)

Vnitřní vybavení knihovny (váha bloku v celkovém hodnocení 35 %)

 1. Estetika prostoru
 2. Osvětlení
 3. Místa k sezení a relaxaci
 4. Klidové zóny
 5. Sociální zázemí
 6. Prostor pro děti a mládež/dospívající
 7. Prostor pro vzdělávací, kulturní a komunitní akce