PhDr. Hanuš Hemola

Cena udělena za rok

2016

Nominační text

Působiště/pracoviště:
Národní knihovna ČR

Důvod navržení:
za mimořádný přínos českému knihovnictví a SKIP

Profesní životopis:
Narodil se 23. srpna 1956 v Kroměříži, kde také vystudoval gymnázium. V letech 1976 – 1980 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor Vědecké informace a knihovnictví. Univerzitní studia zahájil po roční knihovnické praxi v Okresní knihovně Kroměříž, kam nastoupil po maturitě v roce 1975 do oddělení pro děti a mládež. Vysokoškolská studia uzavřel v roce 1985 rigorózní zkouškou a získáním titulu PhDr. Již v době studií  začal působit i v Národní knihovně ČR (dříve Státní knihovna ČSR), kde pracuje dodnes s výjimkou ročního období, kdy působil jako metodik soustavy VTEI v Ústředí vědeckotechnických a ekonomických informací. Ve Státní knihovně vystřídal několik pozic. Začínal jako knihovník přímých služeb, později jako vedoucí oddělení studoven. Rok byl tajemníkem ředitele sektoru služeb a specializovaných oddělení (1987-88), vědeckým tajemníkem knihovny (1988-89), ředitelem odboru služeb (1992-2010). Od června 1995 do dubna 1996 absolvoval odbornou zahraniční stáž v Kanadě. Zastával funkci ředitele úseku akvizice a služby (2010-11), poté funkci hlavního koordinátora (2011-12) a od roku 2012 až dosud je náměstkem pro knihovní fondy a služby. Ve všech těchto pozicích byl jednou z rozhodujících osobností v oblasti služeb knihoven v ČR uživatelům.

V průběhu své profesní kariéry byl také hlavním řešitelem celé řady významných rozvojových projektů, např. Reference centre of the National Library of the Czech Republic (1999), Referenční centrum NK ČR – brána do světa informací (2000-2003), OCLC FirstSearch Service (2000-08), Národní knihovna ČR – zabezpečení elektronických zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace (2009-11). V současné době je hlavním řešitelem projektu Národní knihovna ČR – rozvoj informační infrastruktury VaVal pro humanitní obory (2013-17). V 90. letech byl rovněž členem týmu, který připravoval knihovnický zákon.

Podílel se na vzniku učebnice pro střední školy (Vědecké informace a knihovnictví pro 2. ročník středních knihovnických škol studijní obor vědecké informace a knihovnictví). Publikoval články ve všech odborných periodikách, jež vycházela od 80. let (např. Ikaros, Čtenář…), publikoval též v rámci UNESCO. Obor a Národní knihovnu popularizoval i v denním tisku,  běžných kulturních periodikách, televizi či rozhlase.

V letech 1997-2004 byl předsedou Rady programu Výzkumu a vývoje pro oblast knihovnictví MK ČR. Od poloviny 80. let do roku 2011 byl členem, resp. předsedou poradního orgánu komise pro služby při NK ČR. Má velké zásluhy o definování knihovnických profesí a typových pozic v Národní soustavě povolání a Národní soustavě kvalifikací, kde je od r. 2011 členem pracovní skupiny knihovnické profese Sektorové rady pro kulturu. Od začátku 90. let je garantem a kmenovým vyučujícím specializace veřejné knihovnické a informační služby v rekvalifikačním knihovnickém vzdělávání NK ČR i řadě dalších rekvalifikačních a specializačních kurzů. Odborná veřejnost ho zná i z vystoupení na různých konferencích a dalších oborových akcích.

Členem SKIP je od roku 1990. Má nesporné a nezpochybnitelné zásluhy na stabilizaci největší regionální organizace (Praha), první strukturování její činnosti i růst její členské základny. Velkou pozornost věnoval i propagaci obnoveného SKIP, kde pracoval ve výkonném výboru. Od počátku 90. let až do roku 2009 byl členem regionálního výboru SKIP 01- Praha; po řadu let jako předseda, od r. 1995 jako místopředseda. Pro pražskou členskou základnu organizoval nezapomenutelné zájezdy jak po České republice tak do zahraniční, kde v programu samozřejmě nechyběly návštěvy zajímavých knihoven. Pražská organizace SKIP mu vděčí za mnohé.

Mezi jeho zájmy patří hudba a architektura. Ve volném čase rád cestuje.

Datum narození