Inspirační seminář k projektu Bookstart

Cíl projektu

Motivovat zájemce z řad knihovníků k účasti v projektu S knížkou do života (Bookstart) a nabídnout nové podněty stávajícím účastníků projektu, a to prostřednictvím semináře zaměřeného na vývojovou psychologii dětí a na metodickou práci s nejmenšími dětmi.

Rok realizace
2023
Schválená částka
6 000 Kč
Typ žadatele
institucionální (kolektivní) člen SKIP
Žadatel

Vyhodnocení

Dne 30. 5. 2023 proběhl Inspirační seminář k projektu Bookstart. Jeho cílem bylo poskytnout metodickou oporu i náměty na práci s nejmenšími dětmi. Byl určen jak stávajícím zapojeným knihovnám, tak i těm, které o jeho zavedení uvažují. Na jeho financování se podílel rovněž Region Velká Morava, Moravská zemská knihovna a další subjekty.

Celý seminář zahájily Mgr. Zlata Houšková a Mgr. Barbora Čižinská, které zevrubně představily tento celostátní projekt na podporu čtenářské pregramotnosti a nastínili jeho historické mezníky i současné formy realizace.

Hlavními pozvanými hosty byli MgA. Miroslav Jindra, Ph.D., didaktik pro mateřské školy, který představil literaturu pro nejmenší jako objekt hry a poznávání světa, a Mgr. Magdalena Lípová, učitelka psychologie pro mateřské školy, která se zaměřila na rozvoj vztahu ke knize z hlediska vývojové psychologie dětí ve věku od narození do šesti let. Svou dobrou praxi při realizaci projektu Bookstart přijely představit zástupkyně z knihoven z malých obcí i větších měst, a to konkrétně z Litobratřic, Jevišovic, Tišnova, Vyškova a Brna. Ukázku vhodných didaktických pomůcek pro děti ve věku od narození do šesti let představil Agátin svět, jenž zároveň ukotvil jejich možné využití v prostředí knihoven. Na závěr proběhla ukázková lekce bookstartového setkání, kterou předvedla Mgr. et Mgr. Gabriela Svobodová z Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

Účast 50 účastníků svědčí o velkém zájmu o problematiku podpory čtenářské pregramotnosti u naší nejmladší generace v knihovnách a potřebě doplnit si inspiraci na možné uchopení realizace takového setkání s touto náročnou cílovou skupinou. Velmi kladně byly hodnoceny příspěvky kolegyň z knihoven, jež projekt již realizují, byla oceněna jejich aktivita, snaha zapojit různorodé prvky do programů i inovativní přístup. V neposlední řadě účastníci ocenili i vystoupení obou hlavních hostů, kteří přinesli odborný vhled do této problematiky. Celkově byl seminář ve velmi přátelské rodinné atmosféře a naplnil požadovaná očekávání všech zúčastněných.