Stanovy Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky schválené valnou hromadou konanou dne 7. 6. 2022

Aktuální stanovy z roku 2022 ke stažení (pdf, 108.74 KB)
Stanovy z roku 2019 ke stažení (pdf, 106.65 KB)

Preambule

Svaz knihovníků a informačních pracovníků byl registrován dne 5. 9. 1990 jako občanské sdružení Ministerstvem vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. V souladu s §3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je od 1. 1. 2014 považován za spolek.

Článek 1
Název, sídlo a působnost

 1. Název spolku zní: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (dále jen „SKIP“).
 2. Sídlo SKIP: Praha 1, Mariánské náměstí 190/5, PSČ 110 00.  
 3. SKIP je samosprávný, dobrovolný, odborný a stavovský spolek.
 4. SKIP působí na území České republiky a ve vztahu k zahraničí.
 5. SKIP zřizuje v regionech organizační jednotky, které nemají právní osobnost.
 6. SKIP je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L vložce 1028.  
 7. SKIP má IČ 40765407.

Článek 2
Účel a činnost SKIP

 1. Účelem SKIP je sdružování knihovníků a informačních pracovníků a knihoven, informačních středisek a dalších organizací, u nichž knihovny a informační střediska působí, za účelem uspokojování a ochrany jejich zájmů a zájmů jejich uživatelů knihoven.
 2. K naplnění svého účelu SKIP zejména:
  1. vytváří platformu pro demokratickou výměnu názorů, poznatků a zkušeností uvnitř spolku i v oboru knihovnictví a informační vědy,
  2. organizuje odborné a společenské kontakty mezi knihovníky a informačními pracovníky,
  3. podílí se na celoživotním vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků,
  4. spolupracuje na tvorbě a realizaci koncepcí oboru, podílí se na rozvoji teorie a praxe oboru knihovnictví a informační vědy,
  5. podporuje rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb,  posiluje kulturní, vzdělávací, informační a komunitní  role knihoven ve společnosti,
  6. podporuje publikační činnost v oblasti knihovnictví a informační vědy, popularizuje knihovny na veřejnosti, ovlivňuje pozitivní povědomí veřejnosti o činnosti knihoven a knihovnické profese,
  7. spolupracuje se státními a samosprávnými orgány a provozovateli knihoven na vytváření příznivých podmínek pro činnosti knihoven. Ve vztahu k těmto orgánům plní úlohu poradního, expertního a koordinačního činitele v oblasti knihovnictví,
  8. spolupracuje s knihovnami a informačními útvary, se vzdělávacími institucemi v oboru a s dalšími organizacemi, které se doma či v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností,
  9. spolupracuje s profesními spolky a organizacemi působícími (i v oborech souvisejících) doma i v zahraničí a také s mezinárodními organizacemi v oboru,
  10. spolupracuje se zaměstnavatelskými svazy, odborovými organizacemi a dalšími sdruženími, zastupuje své členy při kolektivním vyjednávání.
 3. SKIP může realizovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné vedlejší činnosti podle rozhodnutí výkonného výboru, jejímž účelem je získání prostředků na podporu hlavní činnosti SKIP. K realizaci podnikání může SKIP zakládat nebo se podílet na činnosti obchodních korporací. Nesmí se však stát neomezeně ručícím společníkem.

Článek 3
Formy činnosti SKIP

 1.  K plnění svého účelu SKIP:
  1. pořádá konference, semináře, kolokvia, besedy, kurzy, ankety, soutěže a společenské akce,
  2. zajišťuje odborné konzultace, expertízy, provádí průzkumy,
  3. podporuje výměnu názorů a sdílení zkušeností, rozvíjí vlastní publikační činnost,
  4. zastupuje své členy v národních a mezinárodních orgánech a organizacích a zprostředkovává styk a spolupráci ve sféře své činnosti,
  5. deleguje své členy do poradních orgánů, odborných a konkurzních komisí, oponentských rad,
  6. vysílá své členy na studijní cesty a stáže doma i v zahraničí,
  7. veřejně oceňuje tvořivou a záslužnou práci svých členů i jiných subjektů na rozvoji knihoven a jejich služeb.

Článek 4
Vznik členství, druhy členství

 1. Členství ve SKIP je dobrovolné.
 2. Druhy členství: individuální, institucionální, čestné.
 3. Individuálním členem se může stát:
  1. každý občan České republiky, který je nebo byl profesně činný v knihovnách a informačních střediscích,
  2. student knihovnických a informačních škol,
  3. cizí státní občan, který je profesně činný v oblasti činnosti SKIP a podporuje činnost SKIP,
  4. občan České republiky nebo cizí státní občan, který má prokazatelně vztah ke SKIP a podporuje jeho činnost.   
 4. Institucionálním členem se může stát:
  1. knihovna nebo informační středisko, paměťová instituce nebo právnická osoba, v jejímž rámci knihovna či informační středisko působí,
  2. pracoviště sloužící knihovnické a informační profesi nebo pracoviště, které má prokazatelně vztah ke SKIP a podporuje jeho činnost,
  3. zahraniční instituce, která má prokazatelně vztah ke SKIP a podporuje jeho činnost.
 5. Čestným členem se může stát významná domácí a zahraniční osobnost, která se vynikajícím způsobem zasloužila o rozvoj knihovnictví nebo informační profese v návaznosti a v souvislosti s působením SKIP.
 6. Individuální a institucionální členství vzniká rozhodnutím o přijetí na základě členské přihlášky. Zájemce o členství v přihlášce potvrdí souhlas se stanovami SKIP. O přijetí člena rozhoduje regionální výbor. Výkonný výbor SKIP rozhoduje o přijetí osobnosti za čestného člena na návrh kteréhokoli člena. O přijetí cizího státního občana a zahraniční instituce rozhoduje výlučně předsednictvo SKIP.
 7. Podrobná ustanovení o vzniku členství jsou upravena v Jednacím řádu SKIP.

Článek 5
Zánik členství

 1. Individuální členství zaniká vystoupením, úmrtím, vyloučením, nebo pokud člen nezaplatí členský příspěvek, a to ani v náhradní poskytnuté lhůtě SKIP.
 2.  Institucionální členství zaniká vystoupením, zánikem právnické osoby či zánikem pracoviště nebo nezaplacením členského příspěvku, a to ani v náhradní poskytnuté lhůtě SKIP. Při zániku člena - právnické osoby bez likvidace, nedochází k právnímu nástupnictví členství.
 3. Členství čestného člena zaniká vystoupením nebo úmrtím.
 4. Návrh na vyloučení jiného člena může písemně podat kterýkoli člen. V návrhu musí být uvedeny okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je ku prospěchu.
 5. Člen může být vyloučen:
  1. pro soustavné neplnění členských povinností,
  2. pro zvlášť hrubé porušení stanov, nebo kvůli jednání, kterým člen poškozuje zájmy SKIP či jeho dobré jméno.
 6. O vyloučení rozhoduje regionální valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů. O vyloučení cizího státního občana a zahraniční instituce rozhoduje předsednictvo SKIP. Rozhodnutí o vyloučení v písemné formě se doručí členovi do vlastních rukou.
 7. Člen může ve lhůtě do patnácti dnů od doručení písemného rozhodnutí navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal na prvním stupni výkonný výbor SKIP. Pokud výkonný výbor SKIP rozhodne o potvrzení vyloučení, může se člen ve stejné lhůtě odvolat k nejbližší valné hromadě SKIP.
 8. Výkonný výbor SKIP, případně valná hromada SKIP, zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám, rozhodnutí o vyloučení mohou zrušit i v jiných odůvodněných případech. Jinak rozhodnutí o vyloučení potvrdí. Konečné rozhodnutí v písemné formě se vždy doručí členovi do vlastních rukou.
 9. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dověděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů, jinak toto právo zaniká.
 10. Členství ve SKIP zaniká, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani po dvou výzvách. Výzva může být učiněna písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky.

Článek 6
Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo:
  1. být informován o činnosti SKIP a účastnit se všech akcí, které SKIP pořádá,
  2. vznášet dotazy, podávat návrhy, podněty a vyslovovat se k projednávaným otázkám,
  3. získat odbornou a právní poradu v profesních otázkách,
  4. využívat všech výhod členství ve SKIP (konzultace, studijní cesty, členské slevy apod.),
  5. být členem odborných orgánů,
  6. publikovat v médiích SKIP,
  7. nahlížet do dokumentů a listin SKIP a žádat vysvětlení k dané okolnosti.  
 2. Individuální člen může volit i být volen do všech orgánů SKIP.
 3. Institucionální člen má právo volit a jeho delegovaný zástupce může být volen do všech orgánů SKIP.
 4. Čestný člen má stejná práva jako člen individuální s výjimkou aktivního a pasivního volebního práva. Při jednání má hlas poradní. Čestný člen neplatí členské příspěvky. Čestný člen je povinen respektovat a neporušovat stanovy SKIP. SKIP má právo uvádět jméno čestného člena při veřejných akcích SKIP a přizvat jej k osobní účasti na nich.
 5. Individuální člen má tyto povinnosti:
  1. pracovat v orgánech SKIP anebo regionálních orgánech SKIP, do nichž byl se svým souhlasem zvolen nebo jmenován,
  2. dodržovat stanovy, etický kodex SKIP, řády a jiná závazná ustanovení SKIP a regionálních organizací ve svém regionu,
  3. řádně a včas platit členské příspěvky.
 6. Institucionální člen má tyto povinnosti
  1. pracovat v orgánech SKIP anebo regionálních orgánech SKIP, do nichž byl se svým souhlasem zvolen nebo jmenován jako delegovaný zástupce institucionálního člena,
  2. dodržovat stanovy, řády a jiná závazná ustanovení SKIP a regionálních organizací ve svém regionu,
  3. řádně a včas platit členské příspěvky.
 7. Členové neručí za závazky SKIP.
 8. Omezit práva nebo rozšířit povinnosti spojené s určitým druhem členství lze jen za podmínek určených předem ve stanovách, jinak se souhlasem nadpoloviční většiny členů dotčeného druhu členství. To neplatí, má-li SKIP k omezení práv nebo rozšíření povinností spravedlivý důvod. Člen nesmí být bezdůvodně zvýhodňován ani znevýhodňován a musí být šetřena jeho členská práva a oprávněné zájmy.
 9. Přijetím členství se člen zavazuje chovat se vůči SKIP čestně a zachovávat jeho stanovy, vnitřní předpisy, program.
 10. Zneužije-li člen hlasovací právo k újmě SKIP, rozhodne soud na návrh toho, kdo prokáže právní zájem, že k hlasu tohoto člena nelze pro určitý případ přihlížet. Toto právo zaniká, pokud návrh není podán do tří měsíců ode dne, kdy k zneužití hlasu došlo.

Článek 7
Členské příspěvky

 1. Individuální a institucionální členové hradí roční členské příspěvky v termínu do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
 2. Pokud člen členský příspěvek ve stanoveném termínu nezaplatí, upozorní ho regionální výbor na tuto skutečnost a stanoví mu náhradní lhůtu pro zaplacení příspěvku. Regionální výbor může toto upozornění provést souhrnně pro všechny příspěvek dlužící členy. Upozornění se zasílá písemně nebo elektronicky na adresu, kterou člen SKIP sdělil jako adresu pro komunikaci.   

Článek 8
Seznamy členů

 1. Výkonný výbor SKIP vede hlavní seznam členů SKIP. V seznamu se vedou u individuálního člena akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pracoviště, údaje o vzniku a zániku členství, kontaktní údaje člena pro komunikaci. U institucionálního člena se v seznamu vede název, IČ, datum vzniku členství, sídlo, přepočtený počet pracovníků, osoba oprávněná jednat, včetně kontaktních údajů pro komunikaci.
 2. Ze seznamu institucionálních členů může SKIP zveřejnit název člena a kontaktní údaje a dle potřeby rok vstupu do SKIP.
 3. Ostatní údaje ze seznamu institucionálních členů a seznamy individuálních členů se nezveřejňují.
 4. Nakládání s osobními údaji členů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů SKIP, které schvaluje předsednictvo SKIP.

Článek 9
Orgány SKIP  

 1. Orgány SKIP jsou:
  1. valná hromada SKIP,
  2. výkonný výbor SKIP,
  3. předsednictvo výkonného výboru SKIP,
  4. dozorčí komise SKIP,
  5. regionální orgány,
  6. odborné orgány.

Článek 10
Valná hromada SKIP  

 1. Nejvyšším orgánem SKIP je valná hromada SKIP (dále jen „valná hromada“).
 2. Valné hromady jsou řádné, náhradní a mimořádné.
 3. Řádná valná hromada se koná jednou za 3 roky.

Článek 11
Působnost valné hromady

 1. Valná hromada rozhoduje o těchto záležitostech:
  1. volí a odvolává 19 členů výkonného výboru SKIP a nejvýše 10 náhradníků,
  2. volí a odvolává předsedu SKIP,
  3. volí a odvolává členy dozorčí komise SKIP, počet celkově zvolených členů odpovídá aktuálnímu počtu regionálních organizací SKIP k datu konání valné hromady,
  4. schvaluje program činnosti SKIP a určuje priority činnosti SKIP na funkční období,
  5. schvaluje Stanovy SKIP a jejich změny a doplňky, nestanoví-li tyto stanovy jinak,
  6. hodnotí činnost dalších orgánů SKIP i jejich členů,
  7. rozhoduje o zrušení SKIP s likvidací nebo o jeho přeměně,
  8. schvaluje zprávu o činnosti SKIP, zprávu o hospodaření SKIP a zprávu dozorčí komise SKIP za uplynulé funkční období,
  9. stanovuje výši ročního členského příspěvku na další funkční období.

Článek 12
Svolání valné hromady

 1. Řádnou valnou hromadu svolává předseda SKIP jedenkrát za tři roky pozvánkami zaslanými všem členům SKIP, ze které musí být zřejmý termín, místo a pořad jednání valné hromady, a to nejméně dva měsíce před jejím konáním. Neučiní-li tak předseda SKIP, přechází tato jeho povinnost na místopředsedu SKIP, případně na tajemníka SKIP. Zvolené místo a termín konání valné hromady budou co nejméně omezovat možnosti účasti členů.
 2. Předseda SKIP nebo ten kdo valnou hromadu svolal, může konání valné hromady odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým ji svolal.
 3. Mimořádnou valnou hromadu svolává předseda SKIP na písemný podnět alespoň jedné třetiny členů SKIP nebo jedné třetiny regionálních organizací SKIP nebo dozorčí komise SKIP, a to nejpozději do šedesáti dnů od doručení podnětu předsednictvu výkonného výboru SKIP. Nesvolá-li předseda SKIP valnou hromadu ve stanovené lhůtě, může ten, kdo podnět podal, svolat na náklady SKIP valnou hromadu sám.
 4. Členové SKIP, kteří žádají o svolání mimořádné valné hromady, musí uvést v žádosti návrh programu jednání nebo uvést důvod, který je k podání žádosti vede. Dospěje-li mimořádná valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů k závěru, že došlo k jejímu zbytečnému nebo neúčelnému svolání, jdou náklady vynaložené s jejím konáním k tíži těch členů SKIP, kteří o svolání požádali.
 5. Předsednictvo zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do 30 dnů od jejího konání. Ze zápisu musí být patrné, kdo valnou hromadu svolal, kdy se konala, kdo zasedání valné hromady předsedal, jaké činovníky valná hromada zvolila, jaká usnesení valná hromada přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis z valné hromady je zpřístupněn členům na webové stránce SKIP.

Článek 13
Účast na valné hromadě

 1. Každý člen má právo účastnit se valné hromady SKIP.
 2. Institucionální člen SKIP je na valné hromadě zastupován statutárním orgánem nebo jím písemně pověřenou osobou.
 3. Individuální a institucionální člen má na valné hromadě právo hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se SKIP a může uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Článek 14
Rozhodování valné hromady

 1. Valná hromada je usnášeníschopná, sejde-li se v daném termínu nadpoloviční většina všech členů SKIP.
 2. Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada do 30 minut po stanoveném termínu zahájení jednání valné hromady, ukončí předsedající řádnou valnou hromadu a zahájí zasedání náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet hlasy členů přítomných, kteří rozhodují nadpoloviční většinou přítomných hlasů, je-li přítomno alespoň 5 % hlasů všech členů SKIP. Náhradní valná hromada může jednat pouze o záležitostech zařazených na pořad řádné valné hromady.
 3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů v době rozhodování, kromě rozhodování o změně a doplňcích stanov, o zrušení a přeměně SKIP, k jejichž přijetí je potřeba dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů.
 4. Při rozhodování valné hromady má každý individuální člen jeden hlas. Institucionální člen má váhu hlasu podle přepočteného počtu zaměstnanců (úvazků) uvedeného v příloze těchto stanov.
 5. Institucionální člen přijatý ve smyslu článku 4, bodu 4, písmen b) a c) těchto stanov má váhu hlasu stanovenou na základě zvolené výše členského příspěvku a následného přiřazení do jedné ze skupin uvedených v příloze „Váha hlasů…“ těchto stanov.
 6. Rozhodnutí valné hromady jsou závazná pro všechny členy SKIP, i když nehlasovali v jejich prospěch nebo nevyužili svého práva být přítomni při jednání řádné, náhradní nebo mimořádné valné hromady.
 7. Valná hromada rozhoduje veřejným nebo tajným hlasováním tak, jak si sama stanoví.
 8. Volby do výkonného výboru SKIP a dozorčí komise SKIP probíhají tak, že do orgánů jsou zvoleni ti členové, kteří získali podle pořadí nejvíce hlasů. Za náhradníky výkonného výboru SKIP jsou zvoleni ti, kdož se umístili na 20. až 29. místě v pořadí podle počtu získaných hlasů. Obdobné pravidlo platí pro volbu náhradníků do dozorčí komise. Pořadí, v jakém byli náhradníci zvoleni, je určující pro doplňování náhradníků do orgánů SKIP.
 9. Volba předsedy SKIP probíhá tak, že předsedou SKIP se stává ten, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, koná se druhé kolo volby, do kterého postupují jen první dva kandidáti s největším počtem hlasů v prvním kole. Předsedou SKIP se stane kandidát, který získá v druhém kole větší počet hlasů. Je-li jediný kandidát a nezíská nadpoloviční většinu hlasů, svolá místopředseda nebo tajemník do 30 dnů mimořádnou valnou hromadu k volbě předsedy SKIP.

Článek 15
Výkonný výbor SKIP

 1. Výkonný výbor SKIP (dále jen „výkonný výbor“) řídí a organizuje činnost SKIP v rozsahu stanoveném těmito stanovami. Je odpovědný za svou práci valné hromadě SKIP, které předkládá zprávu o své činnosti.
 2. Výkonný výbor se skládá z předsedy, 19 volených členů a dále z předsedů regionálních výborů.
 3. Volení členové vykonávají funkci osobně.
 4. V případě, že se ve výkonném výboru uvolní místo voleného člena, nastupuje na jeho místo náhradník (čl. 14, odst. 8).
 5. Výkonný výbor:
  1. přijímá a mění Jednací řád a Finanční řád společně s dozorčí komisí SKIP,
  2. rozhoduje o vedlejší hospodářské činnosti, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jejíž účel je podporovat hlavní činnost a hospodárné užití spolkového majetku,
  3. jmenuje a odvolává likvidátora SKIP,
  4. rozhoduje o použití zisku SKIP.
 6. Výkonný výbor je schopen usnášení, je-li přítomna alespoň polovina členů zvolených valnou hromadou a polovina předsedů regionálních výborů. Výkonný výbor rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů výkonného výboru.  

Článek 16
Předsednictvo SKIP

 1. Předsednictvo SKIP (dále jen „předsednictvo“) je statutárním orgánem SKIP.
 2. Předsednictvo má deset členů, tvoří ho předseda SKIP, místopředseda, tajemník a další členové bez funkčního určení.
 3. Výkonný výbor volí ze svého středu devět členů předsednictva: místopředsedu, tajemníka a další členy.
 4. V čele předsednictva stojí předseda SKIP zvolený valnou hromadou.
 5. Předsednictvu jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, která není svěřena těmito stanovami nebo zákonem jiným orgánům SKIP. Předsednictvo připravuje schůze výkonného výboru, zajišťuje a provádí usnesení výkonného výboru a valné hromady, schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu.
 6. Předsednictvo realizuje a udržuje kontakty a spolupráci se statutárními orgány příbuzných domácích, zahraničních a mezinárodních organizací.
 7. Předsednictvo odpovídá za svou činnost výkonnému výboru, předkládá mu o své činnosti zprávy a informuje ho o přijatých rozhodnutích. Výkonný výbor má právo zrušit nebo změnit rozhodnutí předsednictva, které shledá za rozporné s těmito stanovami nebo zákonem.
 8. Předseda SKIP svolává schůze výkonného výboru a předsednictva a předsedá jim. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda.
 9. Tajemník odpovídá za organizační přípravu schůze výkonného výboru, řídí práci sekretariátu a odpovídá za jeho činnost.
 10. S výjimkou předsedy SKIP může výkonný výbor odvolat z funkce kteréhokoli člena předsednictva, a to v tajném hlasování.
 11. Pokud dojde k uvolnění funkce předsedy SKIP v průběhu funkčního období, vede po zbývající funkční období předsednictvo místopředseda, který vykonává práva a povinnosti předsedy SKIP.

Článek 17
Zastupování a jednání za SKIP

 

 1. SKIP zastupují navenek a podepisují se samostatně předseda SKIP nebo místopředseda SKIP, a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SKIP připojí svůj podpis a označení funkce.
 2. Tajemník může zastupovat SKIP v rozsahu plné moci udělenému mu předsednictvem.

Článek 18
Čestný předseda

 1. Výkonný výbor SKIP může udělit odstupujícímu předsedovi SKIP titul čestný předseda SKIP.
 2. Čestný předseda může být písemně pověřen současným předsedou SKIP k zastupování SKIP navenek v jednotlivých záležitostech. Věcný a časový rozsah oprávnění bude specifikován v písemném zplnomocnění podepsaném stávajícím předsedou SKIP.
 3. Čestný předseda má právo zúčastnit se jednání výkonného výboru SKIP a předsednictva SKIP hlasem poradním.
 4. Výkonný výbor SKIP může z vážných důvodů titul čestného předsedy odejmout.
 5. Čestný předseda má stejnou odpovědnost za výkon své činnosti pro SKIP jako kterýkoli jiný člen orgánů SKIP.  

Článek 19
Dozorčí komise SKIP

 1. Dozorčí komise SKIP:
  1. sleduje dodržování stanov SKIP, kontroluje plnění usnesení valné hromady a dodržování platných norem v činnosti SKIP,
  2. kontroluje a reviduje hospodářskou činnost SKIP, dbá o hospodárné zacházení s majetkem a jeho uchovávání,
  3. podává předsednictvu SKIP a výkonnému výboru SKIP pravidelné zprávy o své činnosti a upozorňuje na zjištěné nedostatky, spolu s případnými doporučeními na relevantní opatření k nápravě,
  4. je odpovědná ze své činnosti valné hromadě SKIP.
 2. Do dozorčí komise SKIP nemůže být volen člen, který byl zvolen regionální valnou hromadou do regionální dozorčí komise.
 3. Členové dozorčí komise volí na prvním jednání ze svého středu předsedu.
 4. Členové dozorčí komise se mohou zúčastňovat zasedání výkonného výboru SKIP s hlasem poradním.
 5. Předseda dozorčí komise má právo účastnit se navíc i jednání předsednictva výkonného výboru SKIP s hlasem poradním.
 6. V rozsahu působnosti dozorčí komise je oprávněn jí pověřený člen dozorčí komise nahlížet do dokladů, dokumentace SKIP a požadovat od členů SKIP, členů orgánů SKIP nebo zaměstnanců SKIP vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 7. Dozorčí komise má povinnost zveřejňovat průběžně své aktuální zprávy. Zprávy dozorčí komise jsou zveřejněny jako příloha zápisu jednání výkonného výboru SKIP, na kterém byly zprávy projednány.

Článek 20
Sekretariát

 1. Sekretariát je operativním orgánem výkonného výboru a předsednictva.
 2. Sekretariát zřizuje a o jeho změnách rozhoduje výkonný výbor.
 3. Za činnost sekretariátu odpovídá tajemník SKIP.
 4. Počet pracovníků a složení sekretariátu se řídí potřebami a finančními možnostmi SKIP.
 5. Podrobnosti upravuje Jednací řád SKIP.

Článek 21
Regionální organizace SKIP

 1. Členové SKIP podle místa svého pracoviště nebo bydliště mohou vytvářet regionální organizace SKIP, které však nemají právní osobnost.
 2. O vzniku regionální organizace rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti členů, kteří chtějí v regionální organizaci působit.
 3. Regionální organizace zaniká usnesením regionální valné hromady nebo usnesením výkonného výboru SKIP, pokud svou činností závažným způsobem poruší stanovy SKIP nebo pro dlouhodobou nečinnost. Členové takto zrušené regionální organizace se mohou přihlásit do jiné regionální organizace.
 4. V regionální organizaci musí být nejméně 10 členů.
 5. Regionální organizace má tyto orgány:
  1. regionální valnou hromadu,
  2. regionální výbor,
  3. předsedu regionálního výboru,
  4. regionální dozorčí komisi.
 6. Regionální valná hromada je nejvyšším orgánem regionální organizace, je shromážděním členů SKIP, kteří mají bydliště nebo sídlo v příslušném regionu nebo se do regionální organizace přihlásili.
 7. Regionální valná hromada se koná nejpozději 1 měsíc před valnou hromadou SKIP.
 8. Regionální valná hromada:
  1. volí a odvolává v tajném hlasování členy regionálního výboru, členy regionální dozorčí komise,
  2. volí a odvolává ze zvolených členů výboru předsedu výboru,
  3. hodnotí činnost regionální organizace,
  4. rozhoduje o podnětu ke změně a zrušení regionální organizace,
  5. schvaluje zprávu o činnosti, o hospodaření a zprávu dozorčí komise regionální organizace a předkládá je předsednictvu SKIP,
  6. rozhoduje o dalších záležitostech, které jí předloží k rozhodnutí valná hromada SKIP nebo výkonný výbor SKIP.
 9. Pro volbu členů regionálních orgánů se použije přiměřeně ustanovení čl. 14 těchto stanov.
 10. Regionální výbor plní v územních celcích úkoly vyplývající ze stanov, programu, usnesení valné hromady SKIP, pokynů výkonného výboru SKIP a v období mezi jeho zasedáními dle pokynů předsednictva výkonného výboru SKIP.
 11. Regionální výbor si ze svého středu volí místopředsedu.
 12. Předseda nebo místopředseda regionálního výboru zastupují SKIP ve věcech regionální organizace v rozsahu plných mocí udělených předsednictvem SKIP.
 13. Předseda regionálního výboru svolává jeho schůze. V jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu regionálního výboru místopředseda regionálního výboru.
 14. Regionální dozorčí komise sleduje dodržování stanov SKIP, kontroluje plnění usnesení regionální valné hromady, valné hromady SKIP a dodržování platných předpisů v činnosti SKIP, dbá o hospodárné zacházení s majetkem SKIP v činnosti regionální organizace SKIP.  Regionální komise je odpovědná ze své činnosti regionální valné hromadě.
 15. Regionální dozorčí komise podává předsedovi SKIP, a regionálnímu výboru a celostátní dozorčí komisi zprávy o své činnosti minimálně 1x ročně a upozorňuje na zjištěné nedostatky, spolu s případnými doporučeními na relevantní opatření k nápravě.
 16. Členové regionální dozorčí komise volí na prvním jednání ze svého středu předsedu. Členové regionální dozorčí komise se mohou zúčastňovat zasedání celostátní dozorčí komise SKIP s hlasem poradním.
 17. V rozsahu působnosti regionální dozorčí komise je oprávněn jí pověřený člen regionální dozorčí komise nahlížet do dokladů, dokumentace o činnosti regionální organizace a požadovat od členů SKIP organizovaných v regionální organizaci, členů orgánů regionální organizace nebo zaměstnanců SKIP působících v regionu vysvětlení k jednotlivým záležitostem.


Článek 22
Odborné orgány SKIP

 1. Členové se mohou podle své specializace a zájmů seskupovat v odborných orgánech, tj. sekcích, komisích, klubech a pracovních skupinách jak na regionální, tak i celostátní úrovni.
 2. Jejich vznik, složení, organizaci, program a náplň činnosti schvaluje na celostátní úrovni výkonný výbor SKIP a na úrovni regionální organizace regionální výbor.
 3. Členem odborného orgánu se může stát individuální člen nebo zaměstnanec institucionálního člena SKIP.
 4. Členové odborného orgánu volí svého předsedu a místopředsedu a dle potřeby další členy výboru.
 5. Předseda odborného orgánu podává předsedovi SKIP zprávy o činnosti odborného orgánu minimálně 1x ročně a vede evidenci členů.
 6. Předsedové odborných orgánů se mohou zúčastňovat zasedání výkonného výboru SKIP s hlasem poradním.
 7. Odborný orgán zaniká rozhodnutím výkonného výboru SKIP, a to na základě usnesení členů odborného orgánu, nebo pro dlouhou nečinnost odborného orgánu či závažné porušení stanov SKIP ze strany odborného orgánu.

Článek 23
Společná ustanovení pro orgány SKIP

 1. Orgány jsou voleny z členů SKIP.
 2. Funkční období členů volených orgánů je tříleté.
 3. Členství ve volených  orgánech jsou neslučitelná s členstvím v kontrolních orgánech, a to včetně funkce likvidátora.
 4. Členství v orgánech vzniká volbou nebo kooptací na uvolněné místo člena orgánu v průběhu funkčního období.
 5. Členství v orgánech zaniká uplynutím funkčního období, ukončením členství, odvoláním z funkce, odstoupením z funkce nebo dohodou o ukončení funkce.
 6. Výkon funkce člena voleného orgánu je závazkem osobním, nepřenositelné povahy.
 7. Orgány se usnášejí prostou většinou hlasů přítomných členů v době rozhodování, pokud není Stanovami stanoven jiný poměr hlasování.
 8. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy orgánu.
 9. Orgány jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina hlasů jejich členů.
 10. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena voleného orgánu, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor.
 11. Byl-li návrh rozhodnutí přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah přijatého rozhodnutí bez zbytečného prodlení po přijetí návrhu. Tato povinnost je splněna zveřejněním zápisu z jednání orgánu na webu.
 12. Na návrh orgánu nebo kteréhokoli jeho člena mohou členové rozhodnout o navržených záležitostech i bez svolání zasedání (distanční hlasování), pokud orgán takovou záležitost z distančního hlasování nevyloučil. V případě distančního hlasování orgán zašle všem členům návrh s datem, do kterého se má člen vyjádřit. Člen orgánu hlasuje elektronicky na adresu, kterou určí příslušný orgán. Návrh je přijat, pokud se pro něj ve stanoveném termínu vysloví nadpoloviční většina všech členů orgánu. Orgán je povinen stejnou formou potvrdit hlasujícímu členu orgánu přijetí hlasu a zaslat po skončení hlasování všem členům orgánu vyrozumění, zda byl návrh přijat, a dále údaje o tom, jak který člen hlasoval, a celkový počet hlasů pro a proti návrhu.
 13. Na návrh orgánu nebo jeho předsedy je možné zasedání orgánu konat prostřednictvím technického prostředku komunikace na dálku (online) bez nutnosti fyzické přítomnosti členů orgánu. Pozvánka na online jednání musí být rozeslána alespoň jeden týden předem elektronickou poštou s uvedením času, pořadu zasedání a způsobu připojení se k jednání (link). Ve zvlášť naléhavých případech je možné svolat online jednání i v kratší lhůtě. Podmínkou účasti a hlasování na zasedání orgánu je možnost ověření totožnosti zúčastněných osob při přihlášení se. Ověření totožnosti provádí pověřená osoba při prvním přihlášení se člena orgánu k online jednání. Hlasování se provádí postupně zvednutím ruky, slovním sdělením nebo s využitím elektronického nástroje pro hlasování. Po zahájení online jednání seznámí ten, kdo zasedání předsedá, osoby připojené k online jednání se způsobem vedení zasedání. Pro rozhodování, vyhotovení zápisu ze zasedání platí obdobně pravidla stanovená pro prezenční způsob zasedání orgánu.
 14. Způsob distančního hlasování a jednání online je možné ve výjimečných případech, kdy není možné svolat prezenční zasedání, použít i pro zasedání valné hromady SKIP a regionální valné hromady.  O použití takové formy zasedání rozhodne u valné hromady SKIP výkonný výbor SKIP a u regionální valné hromady regionální výbor. Pro zvolený způsob zasedání se použije postup podle předchozích odstavců 12 a 13, podrobnosti upraví předsednictvo SKIP nebo regionální výbor a uvedou je v příloze návrhu na distanční hlasování nebo v příloze pozvánky na zasedání online.
 15. Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
 16. Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně.
 17. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce písemným prohlášením doručeným předsednictvu orgánu (předsedovi výboru), zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení, není-li uvolněné místo obsazeno způsobem stanoveným těmito stanovami před uplynutím této lhůty.

Článek 24
Vztah k zahraničním a mezinárodním profesním organizacím

 1. SKIP usiluje o spolupráci s příbuznými zahraničními a mezinárodními organizacemi nebo institucemi a podle potřeb s nimi uzavírá písemné dohody o spolupráci na celostátní nebo regionální úrovni nebo se stává jejich členem.
 2. V rámci spolupráce se zahraničím výkonný výbor SKIP:
  1. připravuje dohody celostátního charakteru o spolupráci se zahraničními a mezinárodními partnery,
  2. deleguje z řad členů zástupce SKIP na zahraniční sjezdy a zasedání,
  3. vyhlašuje konkursy na zahraniční stáže a pobyty,
  4. dává souhlas k písemným dohodám regionálních výborů o spolupráci se zahraničními a mezinárodními partnery.

Článek 25
Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy byly upraveny rozhodnutím valné hromady SKIP dne 7. června 2022.
 2. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu Stanovy účinné od 13. června 2019.
 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou SKIP.
 4. Ve věcech tímto statutem neupravených se právní poměry SKIP řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Datum: 7. 6. 2022

Ověřený podpis předsedy SKIP

Příloha

Váha hlasů institucionálních členů SKIP při volbách a rozhodování na valných hromadách

Počet přepočtených pracovních úvazků

Počet hlasů

Do 10 úvazků

1

11-20 úvazků

2

21-50 úvazků

3

51-100 úvazků

4

Nad 100 úvazků

5