Certifikát Handicap Friendly

Sekce Bezbariérové knihovny je garantem certifikátu Handicap Friendly, který umožňuje českým knihovnám dokázat, že jsou přístupné osobám se specifickými potřebami v maximální možné míře.

O získání certifikátu Handicap Friendly je v současné době možné usilovat v jedné ze čtyř oblastí:

  • pro osoby se zrakovým znevýhodněním,
  • pro osoby se sluchovým znevýhodněním,
  • pro osoby s tělesným znevýhodněním,
  • pro osoby s mentálním znevýhodněním.

Požadavky, které je nutné splnit pro získání certifikátu v daných oblastech, jsou podrobně popsány v metodické příručce Rovný přístup - Standard Handicap Friendly. Při procesu certifikace je nutné řídit se aktualizovaným zněním standardu (s vyznačenými změnami), které je dostupné na portále Informace pro knihovny.

Podmínky pro získání certifikátu Handicap Friendly

Knihovny, které získaly certifikát Handicap Friendly

Doporučené zdroje