Podmínky pro získání certifikátu Handicap Friendly

Požadavky, které je nutné splnit pro získání certifikátu v daných oblastech, jsou podrobně popsány v metodické příručce Rovný přístup - Standard Handicap Friendly. Kromě příručky doporučujeme knihovně řídit se také aktualizacemi standardu.

Podání žádosti

Knihovny, které mají zájem o získání certifikátu, se mohou prostřednictvím svého ředitele/ředitelky/vedoucího/vedoucí obrátit na Sekci služeb osobám se specifickými potřebami SKIP na adrese: http://goo.gl/forms/PKhTP6fBeK 

Termíny a platba při hodnocení Handicap Friendly

Po přihlášení bude ředitel(ka)/vedoucí vyrozuměn(a), v jakém časovém horizontu bude hodnocení probíhat a kam zaslat finanční částku za testování přístupnosti.

Výše finančních nákladů za testování přístupnosti je stanovena na 5.000,- Kč za každou jednotlivou oblast přístupnosti. Tato částka zahrnuje hodnocení jedné budovy knihovny v jednom dni. V případě, že hodnocení probíhá ve více budovách, je nutné k částce připočítat 1000 Kč za každou další budovu (poznámka: v rámci jednoho dne je reálné zhodnotit max. 3 budovy jedné instituce). 

Pokud se knihovna rozhodne požádat o posouzení přístupnosti ve více oblastech (přístupnost osobám se zrakovým, tělesným, mentálním nebo sluchovým postižením), zvedají se náklady o 2.000,- za každou další oblast hodnocení. 

Každý kalendářní rok přispívá SKIP na certifikaci určitou částkou - výše příspěvku dané knihovny bude o tuto částku snížena. Více informací získáte na dotaz - hubatkovaselucka@gmail.com nebo na stránkách sekce. 

Hodnocení služeb a přístupnosti knihovny v časových souvislostech

Po uhrazení finanční částky bude ustavena v průběhu jednoho měsíce hodnotící komise, která posoudí přístupnost knihovny. Komise bude složena ze členů Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP a odborníků na danou problematiku (včetně odborníků z řad lidí se specifickými potřebami v dané oblasti). Do tří měsíců bude knihovna vyrozuměna o získání/nezískání certifikátu.

Pokud bude hodnocení knihovny zasahovat do období letních či vánočních prázdnin (případně jiného mimořádného omezení provozu knihovny z technických či jiných důvodů), bude knihovna vyrozuměna o prodloužení termínu závěrečného hodnocení, max. délka zdržení bude 1 měsíc.

V době, kdy probíhá 3 měsíční lhůta pro hodnocení knihovny by knihovna neměla provádět zásadní změny na svých webových stránkách, v prostorách knihovny ani a v nabídce svých služeb. Pokud jsou takové změny nezbytné, je nutné garanta certifikace o takových změnách informovat a podle toho nastavit termíny pro dílčí i celkové posouzení přístupnosti knihovny.

Forma hodnocení

Hodnocení se skládá z několika částí. Nejprve probíhá on-line a telefonicky prostřednictvím dotazů na vedení knihovny i provozy knihovny. Hodnocení uzavírá návštěva hodnotící komise, která přímo na místě prověří fyzickou přístupnost, případně další aspekty připravenosti knihovny pro získání certifikátu v dané oblasti. Součástí hodnocení je pořízení fotodokumentace, které bude využita pro následnou propagaci. Za hodnocení odpovídá garant, člen sekce Bezbariérové knihovny.

Na základě hodnocení bude vypracována podrobná zpráva, která bude předána knihovně, včetně dalších doporučení pro rozvoj přístupnosti. Zprávy budou archivovány a budou přístupny pouze hodnotitelům a předsedovi SKIP.

Postup při nesplnění (nutném doplnění) standardu Handicap Friendly

Pokud knihovna v certifikaci neuspěje a přitom nepůjde o závažné nedostatky, bude mít 6 měsíců na jejich odstranění. Poté bude náprava nedostatků znovu prověřena. Pokud komise shledá nápravu dostatečnou,  knihovna získá certifikát Handicap Friendly. Pokud se při kontrole ukáže, že nedostatky odstraněny nebyly, bude knihovna muset v případě zájmu o certifikaci projít znovu celým procesem.

Pokud si kontrola nedostatků vyžádá opětovnou návštěvu hodnotící komise, musí knihovna uhradit náklady na cestovné.

Získání a platnost certifikátu Handicap Friendly

Do tří měsíců od ustanovení hodnotící komise obdrží knihovna rozhodnutí o udělení či neudělení certifikátu, hodnotící zprávu a případná doporučení na vylepšení  služeb.
V případě úspěšné certifikace získá knihovna logo Handicap Friendly pro danou skupinu uživatelů. Logo má podobu tištěnou (nálepka) a elektronickou. Jeho součástí je certifikát a prezentace formou tiskové zprávy z předávání ocenění či publikování v odborném knihovnickém tisku.

Platnost uděleného certifikátu Handicap Friendly je 5 let, poté bude knihovna vyzvána k obnovení jeho platnosti.
 

Podmínky byly aktualizovány k 29.11. 2021

Helena Hubatková Selucká, předsedkyně sekce Bezbariérové knihovny