12. ročník (2021)

Ocenění MARK 2021 získal Tomáš Pavelka.

MARK 2021 podle pořadí hodnocení

Nominace

Knihovna

Skóre

Pořadí

Tomáš Pavelka

Zámecká knihovna Mořice

10,40

1.

Mgr. Helena Dlouhá

Knihovna města Ostravy

10,12

2.

Mgr. Pavlína Lišovská

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

9,77

3.

Mgr. Jan Hnělička

Krajská vědecká knihovna v Liberci

9,29

4.

Mgr. Jana Vaculíková

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

9,25

5

Mgr. Michaela Mrázová

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

9,05

6.

Odborná porota MARK v roce 2021

 • Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, předsedkyně komise (Moravská zemská knihovna v Brně)
 • Mgr. Roman Dub (Městská knihovna Písek)
 • Ing. Libuše Nivnická (Knihovna Jiřího Mahena v Brně)
 • PhDr. Dana Petrýdesová (Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.)
 • PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (Masarykova univerzita, FF, KISK)
 • Mgr. Petra Šimonová (Knihovna města Ostravy, p.o.)
 • Mgr. Marika Zadembská (Knihovna Třinec, p.o.)

Vyhlášení soutěže MARK 2021

SKIP ČR vyhlašuje již 12. ročník soutěže pro nejlepší mladé pracovníky/ce knihoven a studenty/ky našeho oboru. Cena bude slavnostně předána spolu s cenou Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2021.

Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Základní pravidla a podmínky soutěže

 1. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP ČR.
 2. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1. 9. 2020 do 30. 7. 2021.
 3. Fyzická osoba navržená na ocenění musí:
  • mít trvalý pobyt na území České republiky;
  • dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2021.
 4. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30. 7. 2021 v tištěné i elektronické podobě na níže uvedenou adresu:
  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
  Soutěž MARK 2021
  Mariánské náměstí 190
  110 00 Praha 1
  E-mail: skip@nkp.cz
 5. Na později došlé nominace nebude brán zřetel.
 6. Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři (DOCX, 14.3 KB).
 7. Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí.
 8. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nadepsané textem "Neotvírat – Cena MARK 2021" v jednom tištěném vyhotovení + elektronicky.
 9. Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné porotě!
 10. O udělení ocenění pro jednoho vítěze rozhodne na základě veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP.
 11. Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat.
 12. Vítěz získá finanční odměnu a další ceny od vybraných sponzorů.
 13. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh.

Oceňte mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/ic knihoven a studentů/ek našeho oboru!