15. ročník (2024)

Vyhlášení soutěže MARK 2024

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje 15. ročník soutěže MARK (MARK = mladý/mladá, moudrý/moudrá; aktivní, atraktivní; rozkvétající, rozumný/rozumná; knihovník/knihovnice).

Cílem ceny je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, pedagogů a studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ohodnotit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v období od června 2023 do května 2024.

Záštitu nad soutěží převzalo Sdružení místních samospráv ČR.

Sdružení místních samospráv České republiky uděluje záštitu nad soutěží MARK pořádanou v roce 2024, Mgr. Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR

Harmonogram

do 31. 5. 2024 podávání nominací
do 31. 5. 2024 jmenování krajských komisí
od 1. 6. do 31. 7. 2024 vyhodnocení nominací krajskými komisemi
od 1. 6. do 31. 12. 2024 předání krajských ocenění
od 1. do 31. 8. 2024 vyhodnocení nominací celostátní komisí
od 7. do 13. 10. 2024 předání celostátního ocenění

Upozorňujeme, že závazné je úplné znění pravidel a podmínek.

O ceně

Cenu MARK uděluje SKIP od roku 2010. Její předání je součástí vyhlášení cen Ministerstva kultury Knihovna roku a ceny SKIP Městská knihovna roku, které probíhá v Týdnu knihoven.

Do roku 2022 včetně probíhaly nominace a návazné hodnocení pouze na celostátní úrovni. To vedlo k tomu, že mezi oceněnými byli většinou knihovnice/knihovníci, kteří se podíleli především na projektech širšího, zpravidla celostátního významu.

Od roku 2023 je ocenění MARK udělováno v prvním kole na krajské úrovni a následně mezi vítězi krajských kol dochází k výběru celostátního ocenění. Vyhodnocení ceny MARK na krajské úrovni probíhá ve spolupráci regionálních výborů SKIP, krajských a pověřených knihoven.

Doufáme, že díky záštitě Sdružení místních samospráv ČR bude ocenění mladých pracovníků více rezonovat v obcích a regionech.

Každý rok může být uděleno až čtrnáct cen na krajské úrovni. Krajská kola organizačně zajišťují místně příslušné regionální výbory SKIP ve spolupráci s předsednictvem výkonného výboru SKIP a krajskými a pověřenými knihovnami, konkrétně:

 • SKIP 01 Praha zajišťuje realizaci v kraji Hl. m. Praha;
 • SKIP 02 Středočeský region ve Středočeském kraji;
 • SKIP 03 Jihočeský region v Jihočeském kraji;
 • SKIP 04 Plzeňský region v Plzeňském kraji;
 • SKIP 06 Drsný Sever v Ústeckém kraji;
 • SKIP 07 Liberecký region v Libereckém kraji;
 • SKIP 08 Východočeský region v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina;
 • SKIP 09 Region Velká Morava v Jihomoravském a Zlínském kraji;
 • SKIP 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji;
 • SKIP 11 Karlovarský region v Karlovarském kraji.

Doporučení SKIP je udělit krajskou cenu MARK spolu s ostatními krajskými oceněními na tradičních setkání dle praxe v jednotlivých krajích. Konkrétní data předávání krajských ocenění budou průběžně doplňována do přehledové tabulky.

Vyhodnocení ceny MARK na celostátní úrovni zajišťuje celostátní komise, kterou jmenuje předsednictvo výkonného výboru SKIP.

Složení celostátní komise

 • Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, předsedkyně komise (Moravská zemská knihovna v Brně)
 • Mgr. Roman Dub (Městská knihovna Písek)
 • Mgr. Michaela Mrázová (Národní knihovna ČR, nositelka ocenění MARK 2022)
 • Ing. Libuše Nivnická (Knihovna Jiřího Mahena v Brně)
 • Mgr. Helena Dlouhá (Knihovna města Ostravy, nositelka ocenění MARK 2023)
 • PhDr. Dana Petrýdesová (Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.)
 • Mgr. Petra Šimonová (Knihovna města Ostravy, p.o.)
 • Mgr. Marika Zadembská (Knihovna Třinec, p.o.)

Propagace a medializace

K propagaci je možné využít podklady dostupné ve sdílené složce Disku Google.

Na sociálních sítích doporučujeme využití hashtagu #cenamark2024 a v případě krajských cen také příslušného kraje (#praha, #stredoceskykraj, #jihoceskykraj, #plzenskykraj, #kralovehradeckykraj, #pardubickykraj, #libereckykraj, #usteckykraj, #karlovarskykraj, #jihomoravskykraj, #krajvysocina, #olomouckykraj, #moravskoslezskykraj či #zlinskykraj).

Základní pravidla a podmínky

 1. Cílem ceny MARK je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, pedagogů a studentů/studentek oboru a ohodnotit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v daném roce.
 2. Soutěž o cenu MARK vyhlašuje předsednictvo výkonného výboru SKIP.
 3. Hlavními partnery soutěže jsou regionální výbory SKIP, sekce Mladý SKIP, krajské a pověřené knihovny příslušného kraje, případně kraj.
 4. Ocenění se uděluje fyzické osobě za originální/inovativní knihovnicko-informační projekt, počin, stavbu, publikaci či jinou aktivitu s přínosem pro rozvoj knihovnických a informačních služeb v regionu v období od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2024. Fyzická osoba nominovaná na ocenění musí dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2024.
 5. Soutěž MARK má dvě kola:
  • ocenění na krajské úrovni;
  • ocenění na celostátní úrovni.

Nominace a vyhodnocení ceny MARK na krajské úrovni

 1. Výzvu k podávání nominací zveřejní SKIP prostřednictvím webu, sociálních sítí, elektronických konferencí a dalšími obvyklými způsoby.
 2. Nominovat na cenu může fyzická osoba starší 18 let jako jednotlivec i jako zástupce instituce (právnické osoby).
 3. Nominována může být pouze fyzická osoba působící v knihovně či jiné informační instituci kraje, pedagogové oborových škol nebo studující obor knihovnictví na vysoké škole.
 4. Nominace se zasílá prostřednictvím webového formuláře dostupného na adrese https://forms.gle/Yevvtoj2R3MLETXt5, a to nejpozději do 31. 5. 2024 včetně. Navrhovatel zároveň musí zaslat stručnou informaci o podání nominace e-mailem na adresu sekretariat.skip@gmail.com. Podoba této informace je uvedena ve webovém formuláři. K této zprávě současně musí být přiložena minimálně jedna fotografie nominovaného (doporučený počet fotografií je jedna až pět). Tyto fotografie budou využity na sociálních sítích, na webu SKIP, popř. na jiných místech, kde budou výsledky soutěže propagovány.
 5. Nominace, které nesplní uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny k hodnocení.
 6. Příslušný regionální výbor SKIP nejpozději do 31. 5. 2024 včetně jmenuje krajskou hodnotitelskou komisi. Doporučené složení komise:
  • zástupce regionální organizace SKIP;
  • zástupce krajské knihovny;
  • zástupce jedné nebo více pověřených knihoven;
  • zástupce Sdružení místních samospráv příslušného kraje;
  • nositel krajského ocenění MARK z předchozího roku (pokud bylo v daném kraji ocenění uděleno);
  • případně zástupce kraje.
 7. Počet a složení členů hodnotitelské komise lze upravit podle počtu pověřených knihoven v kraji a s ohledem na přesah regionu SKIP. V regionech SKIP 03 (Jihočeský region), 08 (Východočeský region), 09 (Region Velká Morava) a 10 (Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje) může být tentýž zástupce regionu SKIP členem více krajských hodnotitelských komisí. Předsedou komise je zástupce regionu SKIP.
 8. V období od 1. 6. do 31. 7. 2024 krajská hodnotitelská komise vyhodnotí došlé nominace a rozhodne o udělení ceny MARK na krajské úrovni.
 9. Hodnotícími kritérii jsou:
  • originalita, inovativnost, tvůrčí přístup k řešení;
  • způsob realizace;
  • míra užitečnosti pro cílovou skupinu;
  • míra přínosu pro širší odbornou komunitu a/nebo obor jako celek.
 10. Proti rozhodnutí komise není možné se odvolat.
 11. Komise si vyhrazuje právo krajské ocenění neudělit, pokud vyhodnotí, že předložené nominace neodpovídají svou kvalitou významu ceny. Krajské ocenění MARK v daném roce může být uděleno i v případě, že je předložena pouze jediná nominace.
 12. Vítěz krajského kola se po dobu následujících tří let nemůže soutěže znovu zúčastnit.
 13. Předání krajského ocenění MARK je vhodné spojit s předáváním dalších knihovnických ocenění v rámci kraje. Termín a forma předání fyzického ocenění MARK je věcí dohody regionu SKIP se zástupci krajské knihovny. Fyzické předání ceny MARK na krajské úrovni může proběhnout kdykoliv po vyhodnocení krajského kola.
 14. Diplom pro krajské vítěze zajistí tajemník SKIP. Cenu MARK poskytne regionální výbor SKIP.

Nominace a vyhodnocení celostátního ocenění MARK

 1. Krajská hodnotitelská komise zašle výsledky hodnocení na adresu výkonného výboru SKIP nejpozději do 31. 7. 2024 včetně.
 2. Z každého kraje může být do celostátního kola soutěže nominována jen jedna osoba.
 3. V případě, že krajská hodnotitelská komise nevyhlásí žádného vítěze, není z daného kraje nominována žádná osoba.
 4. Celostátní hodnotitelskou komisi jmenuje předsednictvo výkonného výboru SKIP.
 5. Celostátní hodnotitelská komise v období od 1. 8. do 31. 8. 2024 vyhodnotí došlé nominace a rozhodne o udělení ceny MARK na celostátní úrovni.
 6. Hodnotícími kritérii jsou:
  • originalita, inovativnost, tvůrčí přístup k řešení;
  • úroveň realizace;
  • míra užitečnosti pro cílovou skupinu;
  • míra přínosu pro širší odbornou komunitu a/nebo obor jako celek.
 7. Proti rozhodnutí hodnotitelské komise není možné se odvolat.
 8. Cenu pro celostátní ocenění zajišťuje výkonný výbor SKIP.
 9. Celostátní ocenění MARK je vyhlášeno spolu s oceněním Knihovna roku a dalšími oceněními v rámci Týdne knihoven.

Kontaktní osoby

Mgr. Lenka Maixnerová garant
Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová předsedkyně celostátní komise
PhDr. Linda Jansová, Ph.D. organizační zajištění