14. ročník (2023)

Ocenění MARK 2023 získala Mgr. Helena Dlouhá.

K dispozici je také přehled nositelů krajských cen MARK.

Odborná porota MARK v roce 2023

 • Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, předsedkyně komise (Moravská zemská knihovna v Brně)
 • Mgr. Roman Dub (Městská knihovna Písek)
 • Ing. Libuše Nivnická (Knihovna Jiřího Mahena v Brně)
 • Tomáš Pavelka (Zámecká knihovna Mořice, nositel MARK 2021)
 • PhDr. Dana Petrýdesová (Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.)
 • Mgr. Petra Šimonová (Knihovna města Ostravy, p.o.)
 • Mgr. Marika Zadembská (Knihovna Třinec, p.o.)

Vyhlášení soutěže MARK 2023

Cenu MARK uděluje SKIP od roku 2010. Cílem ceny je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, pedagogů a studentů/studentek oboru a ohodnotit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v daném roce (MARK = mladý/mladá, moudrý/moudrá; aktivní, atraktivní; rozkvétající, rozumný/rozumná; knihovník/knihovnice).

Předání ceny MARK je součástí vyhlášení cen Ministerstva kultury Knihovna roku a ceny SKIP Městská knihovna roku, které probíhá v Týdnu knihoven.

Až doposud probíhaly nominace a návazné hodnocení pouze na celostátní úrovni. To vedlo k tomu, že mezi oceněnými byli většinou knihovnice/knihovníci, kteří se podíleli především na projektech širšího, zpravidla celostátního významu.

Od roku 2023 bychom rádi působnost a význam ceny rozšířili prostřednictvím regionů SKIP a více posunuli do krajů. Usilujeme o to, aby mezi různými typy dosud udělovaných ocenění na krajské úrovni bylo zvýrazněno oceňování mladých lidí působících v knihovnách.

Ocenění zaštítilo Sdružení místních samospráv a doufáme, že díky tomu bude ocenění mladých pracovníků více rezonovat v obcích.

Podle nových pravidel bude ocenění MARK udělováno v prvním kole na krajské úrovni a následně mezi vítězi krajských kol dojde k výběru celostátního ocenění. Při vyhodnocení ceny MARK usilujeme o spolupráci regionální výborů SKIP, krajských a pověřených knihoven.

Každý rok může být uděleno až čtrnáct cen na krajské úrovni. Krajská kola organizačně zajišťují místně příslušné regionální výbory SKIP ve spolupráci s předsednictvem výkonného výboru SKIP a krajskými a pověřenými knihovnami, konkrétně:

 • SKIP 01 Praha zajišťuje realizaci v kraji Hl. m. Praha;
 • SKIP 02 Středočeský region ve Středočeském kraji;
 • SKIP 03 Jihočeský region v Jihočeském kraji;
 • SKIP 04 Plzeňský region v Plzeňském kraji;
 • SKIP 06 Drsný Sever v Ústeckém kraji;
 • SKIP 07 Liberecký region v Libereckém kraji;
 • SKIP 08 Východočeský region v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina;
 • SKIP 09 Region Velká Morava v Jihomoravském a Zlínském kraji;
 • SKIP 10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji;
 • SKIP 11 Karlovarský region v Karlovarském kraji.

Rádi bychom dosáhli toho, aby krajská cena MARK byla udělována spolu s ostatními krajskými oceněními. Komplikací je, že termín předání celostátního ocenění je pevně stanoven datem předávání cen Ministerstva kultury Knihovna roku (zpravidla první říjnový týden). Termíny předávání krajských ocenění jsou naopak rozdílné a mají svou tradici. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby nominace, respektive výběr krajské ceny MARK, proběhla v období, které předchází termínu udílení celostátních cen v Týdnu knihoven. Naopak termín a místo fyzického předání krajských cen MARK bude dohodnuto mezi regionálním výborem SKIP a krajskou knihovnou.

K propagaci je možné využít podklady dostupné ve sdílené složce Disku Google.

Na sociálních sítích doporučujeme využití hashtagu #cenamark2023 a v případě krajských cen také příslušného kraje (#praha, #stredoceskykraj, #jihoceskykraj, #plzenskykraj, #kralovehradeckykraj, #pardubickykraj, #libereckykraj, #usteckykraj, #karlovarskykraj, #jihomoravskykraj, #krajvysocina, #olomouckykraj, #moravskoslezskykraj či #zlinskykraj).

Základní pravidla a podmínky

 1. Cílem ceny MARK je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, pedagogů a studentů/studentek oboru a ohodnotit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v daném roce.
 2. Soutěž o cenu MARK vyhlašuje předsednictvo SKIP.
 3. Hlavními partnery soutěže jsou regionální výbory SKIP, sekce Mladý SKIP, krajské a pověřené knihovny příslušného kraje, případně kraj.
 4. Ocenění se uděluje fyzické osobě za originální/inovativní knihovnicko-informační projekt, počin, stavbu, publikaci či jinou aktivitu s přínosem pro rozvoj knihovnických a informačních služeb v regionu v období od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023. Fyzická osoba navržená na ocenění musí dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2023.
 5. Soutěž MARK má dvě kola:
  • ocenění na krajské úrovni;
  • ocenění na celostátní úrovni.

Nominace a vyhodnocení ceny MARK na krajské úrovni

 1. Výzvu k podávání nominací zveřejní předsednictvo SKIP prostřednictvím webu, sociálních sítí, elektronických konferencí a dalšími obvyklými způsoby.
 2. Nominovat na cenu může fyzická osoba starší 18 let jako jednotlivec i jako zástupce instituce (právnické osoby).
 3. Nominována může být pouze fyzická osoba působící v knihovně či jiné informační instituci kraje, pedagogové oborových škol nebo studující obor knihovnictví na vysoké škole.
 4. Nominace se zasílá prostřednictvím webového formuláře dostupného na adrese https://forms.gle/PNpzvq7CPgeiFe7L6, a to nejpozději do 31. 5. 2023 včetně. Navrhovatel zároveň musí zaslat stručnou informaci o podání nominace e-mailem na adresu sekretariat.skip@gmail.com. Podoba této informace je uvedena ve webovém formuláři.
 5. Nominace, které nesplní uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny k hodnocení.
 6. Příslušný regionální výbor SKIP nejpozději do 31. 5. 2023 včetně jmenuje krajskou hodnotitelskou komisi. Doporučené složení komise:
  • zástupce regionální organizace SKIP;
  • zástupce krajské knihovny;
  • zástupce jedné nebo více knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí;
  • zástupce Sdružení místních samospráv příslušného kraje;
  • nositel krajského ocenění MARK z předchozího roku (pokud bylo v daném kraji ocenění již uděleno);
  • případně zástupce kraje.
  Počet a složení členů hodnotitelské komise lze upravit podle počtu pověřených knihoven v kraji a s ohledem na přesah regionu SKIP. V regionech SKIP 03 (Jihočeský region), 08 (Východočeský region), 09 (Region Velká Morava) a 10 (Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje) může být tentýž zástupce regionu SKIP členem více krajských hodnotitelských komisí. Předsedou komise je zástupce regionu SKIP.
 7. V období od 1. 6. do 31. 7. 2023 krajská hodnotitelská komise vyhodnotí došlé nominace a rozhodne o udělení ceny MARK na krajské úrovni.
 8. Hodnoticími kritérii jsou:
  • originalita, inovativnost, tvůrčí přístup k řešení;
  • způsob realizace;
  • míra užitečnosti pro cílovou skupinu;
  • míra přínosu pro širší odbornou komunitu a/nebo obor jako celek.
 9. Proti rozhodnutí komise není možné se odvolat.
 10. Komise může rozhodnout o zrušení soutěže nebo nevyhlásit vítěze, pokud vyhodnotí, že předložené nominace neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložena pouze jediná nominace.
 11. Předání krajského ocenění MARK je vhodné spojit s předáváním dalších knihovnických ocenění v rámci kraje. Termín a forma předání fyzického ocenění MARK je věcí dohody regionu SKIP se zástupci krajské knihovny. Fyzické předání ceny MARK na krajské úrovni může proběhnout kdykoliv po vyhodnocení krajského kola.
 12. Diplom pro krajské vítěze zajistí tajemník SKIP. Cenu MARK věnuje regionální výbor SKIP.

Nominace a vyhodnocení celostátního ocenění MARK

 1. Krajská hodnotitelská komise zašle výsledky hodnocení na adresu výkonného výboru SKIP nejpozději do 31. 7. 2023 včetně.
 2. Z každého kraje může být do celostátního kola soutěže nominována jen jedna osoba.
 3. V případě, že krajská hodnotitelská komise nevyhlásí žádného vítěze, není z daného kraje nominována žádná osoba.
 4. Celostátní hodnotitelskou komisi jmenuje předsednictvo výkonného výboru SKIP.
 5. Celostátní hodnotitelská komise v období od 1. do 31. 8. 2023 vyhodnotí došlé nominace a rozhodne o udělení ceny MARK na celostátní úrovni.
 6. Hodnoticími kritérii jsou:
  • originalita, inovativnost, tvůrčí přístup k řešení;
  • úroveň realizace;
  • míra užitečnosti pro cílovou skupinu;
  • míra přínosu pro širší odbornou komunitu a/nebo obor jako celek.
 7. Proti rozhodnutí hodnotitelské komise není možné se odvolat.
 8. Cenu pro celostátní ocenění věnuje výkonný výbor SKIP.
 9. Celostátní ocenění MARK je vyhlášeno spolu s oceněním Knihovna roku a dalšími oceněními v rámci Týdne knihoven (v prvním říjnovém týdnu).

Kontaktní osoba

Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová