13. ročník (2022)

Ocenění MARK 2022 získala Mgr. Michaela Mrázová.

MARK 2022 podle pořadí hodnocení

Nominace

Knihovna

Skóre

Pořadí

Mgr. Michaela Mrázová

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

10,86

1.

Bc. Iveta Cehelská

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

9,87

2.

Bc. Anděla Krumpolcová

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

8,65

3.

Bc. Kristina Ungrová

Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec

8,43

4.

Bc. Marek Otruba

Městská knihovna Hodonín

7,56

5.

Odborná porota MARK v roce 2022

 • Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, předsedkyně komise (Moravská zemská knihovna v Brně)
 • Mgr. Roman Dub (Městská knihovna Písek)
 • Ing. Libuše Nivnická (Knihovna Jiřího Mahena v Brně)
 • Tomáš Pavelka (Zámecká knihovna Mořice, nositel MARK 2021)
 • PhDr. Dana Petrýdesová (Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.)
 • Mgr. Petra Šimonová (Knihovna města Ostravy, p.o.)
 • Mgr. Marika Zadembská (Knihovna Třinec, p.o.)

Vyhlášení soutěže MARK 2022

SKIP ČR vyhlašuje již 13. ročník soutěže pro nejlepší mladé pracovníky/ce knihoven a studenty/ky našeho oboru. Cena bude slavnostně předána spolu s cenou Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2022.

Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Základní pravidla a podmínky soutěže

 1. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP ČR.
 2. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1. 9. 2021 do 30. 7. 2022.
 3. Fyzická osoba navržená na ocenění musí:
  • mít trvalý pobyt na území České republiky;
  • dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2022.
 4. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30. 7. 2022 v tištěné i elektronické podobě na níže uvedenou adresu:
  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
  Soutěž MARK 2022
  Mariánské náměstí 190
  110 00 Praha 1
  E-mail: skip@nkp.cz
 5. Na později došlé nominace nebude brán zřetel.
 6. Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři (docx, 14.43 KB).
 7. Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí.
 8. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nadepsané textem "Neotvírat – Cena MARK 2022" v jednom tištěném vyhotovení + elektronicky.
 9. Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné porotě!
 10. O udělení ocenění pro jednoho vítěze rozhodne na základě veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP.
 11. Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat.
 12. Vítěz získá finanční odměnu a další ceny od vybraných sponzorů.
 13. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh.

Oceňte mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/ic knihoven a studentů/ek našeho oboru!